Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o.

Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o.

v zmysle § 6 zák. č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu, § 1c, § 18 ods. 4 zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácií, § 18 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb týmto poskytujeme všeobecné informácie:

Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Trhová 992/1, Zvolen 960 01, IČO: 50492934, DIČ:  2120347361, IČ DPH: SK2120347361, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl.č. 30402/S. Spoločníkmi a súčasne členmi štatutárneho orgánu sú JUDr. Dáša Brázdilová, advokátka, JUDr. Lukáš Brázdil, LL.M., advokát, JUDr. Jozef Brázdil, advokát a spolupracujúcou advokátkou JUDr. Jana Biroščáková, advokátka.

  • JUDr. Dáša Brázdilová, advokátka, členka Slovenskej advokátskej komory zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 0013, akademický titul JUDr. jej bol udelený na území Slovenskej republiky
  • JUDr. Lukáš Brázdil, LLM, advokát, advokát, člen Slovenskej advokátskej komory zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 6322, akademický titul JUDr. mu bol udelený na území Slovenskej republiky, akademický titul LL.M. mu bol udelený na území Veľkej Británie
  • JUDr. Jozef Brázdil, advokát, člen Slovenskej advokátskej komory zapísaný v zozname advokátov vedených SAK pod č. 0010, akademický titul JUDr. mu bol udelený na území Slovenskej republiky
  • JUDr. Jana Biroščáková, advokátka, advokátka, členka Slovenskej advokátskej komory zapísaná v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 2118, akademický titul JUDr. jej bol udelený na území Slovenskej republiky
  • kontakt : tel: +421/ 45 5333 722; e-mail: info@brazdil.sk;
 
Všeobecné podmienky poskytovania právnej pomoci advokátom

Advokát a právnik pomáha uplatňovať ústavné právo fyzických osôb na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi podľa svojho presvedčenia a príkazov klienta. Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajca v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci, ak sa vykonáva sústavne a za odmenu. Advokát pri výkone advokácie je povinný chrániť a presadzovať záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi. Advokát sa môže dať zastúpiť iným advokátom alebo advokátskym koncipientom, zodpovedá však za škodu spôsobenú klientovi. Advokát je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri výkone advokácie.

V zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 586/2003 Z.z. o advokácií „advokáti môžu na účel výkonu advokácie založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb. Táto spoločnosť s ručením obmedzeným nesmie mať iný predmet podnikania, jej konateľmi môžu byť len advokáti a musí byť poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb, minimálne s limitom poistného plnenia 1 500 000 EUR za každého spoločníka. Spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť iba advokát. Bližšie informácie vo veci výkonu činnosti advokácie možno získať na Slovenskej advokátskej komore, Kolárska 4, 813 42 Bratislava. Výkon advokácie je upravený viacerými právnymi predpismi – zákon o advokácii č. 586/2003 Z.z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, zákon o službách na vnútornom trhu č. 136/2010 Z.z., advokátsky poriadok a i.

 
Odmena za poskytnutie právnych služieb

Na základe zmluvy o poskytnutí právnej pomoci, sa advokát zaväzuje klientovi poskytnúť právnu pomoc a právne služby v právnej veci v zmysle zmluvy o poskytnutí právnej pomoci a klient sa za zaväzuje advokátovi za túto činnosti zaplatiť odmenu vo výške a spôsobom podľa príslušných ustanovení zmluvy. Advokát poskytuje právne služby za odmenu, pričom má nárok na náhradu hotových výdavkov ako aj náhradu za stratu času. Advokát môže požadovať za poskytovanie právnych služieb primeraný preddavok. Hotovými výdavkami sú napr. cestovné náhrady, poštovné, preklady, odpisy, telekomunikačné výdavky. Advokátovi pri vykonávaní právnych úkonov mimo svojho sídla za čas strávený cestou do tohto miesta a späť patrí náhrada za stratu času a cestovné výdavky.

 
Spôsob určenia odmeny advokáta

V zmysle zmluvy o poskytnutí právnych služieb sa v nej advokát môže dohodnúť na výške a spôsobe zmluvnej odmeny, pričom táto sa určuje podľa:
a) počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci hodinová odmena
b) paušálnou sumou paušálna odmena
c) podielom na hodnote veci podielová odmena
d) tarifnou odmenou
Spôsoby určenia zmluvnej odmeny tak ako sú vyššie uvedené je možné kombinovať.

 
Úkonmi právnej pomoci sú:

prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom; písomné podanie na súd alebo iný orgán vo veci samej; účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom; pri konaní o dohode o vine a treste; pri konaní o zmieri; vypracovanie právneho rozboru veci; návrh na obnovu konania; odvolanie; dovolanie; mimoriadne dovolanie; podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona; vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie; rokovanie s protistranou; návrh na predbežné opatrenie; návrh na zabezpečenie dôkazu alebo dedičstva; sťažnosť

 
Poistenie zodpovednosti za škodu

Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. je pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (poskytovanie právnej pomoci podľa slovenského práva a práva Európskej únie) poistená v poisťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda nastala na území Slovenskej republiky a v Európskej únií.

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.