Domov Služby Obchodné právo

Obchodné právo

Obchodnoprávne zmluvy

Vypracovanie a pripomienkovanie všetkých druhov obchodnoprávnych zmlúv, posúdenie existujúceho zmluvného záväzkového vzťahu, jeho skončenia, zabezpečenia a i.

Obchodnoprávne vzťahy

Poskytovanie právneho poradenstva v rôznych oblastiach výroby, výstavby, vývoja, prepravy či predaja a s tým spojená právna pomoc. Poskytovanie právnych služieb od zakladania a rozširovania prevádzok a pobočiek, cez celý rozsah dodávateľsko-odberateľského vzťahu.

Právo obchodných spoločnosti

Zakladanie kapitálových – osobných obchodných spoločností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., SE) vrátane poskytovania a správy virtuálneho sídla.

Vypracovanie a príprava koorporátnych podkladov k zápisu zmien, výmazu údajov (napr. pri zmene konateľstva, prevode obchodného podielu resp. jeho časti, zmene sídla, rozšírení alebo zúžení predmetu podnikania, zvýšení alebo znížení základného imania) v obchodnom registri s využitím zaručeného elektronického podpisu vrátane vypracovania potrebných dokumentov, listín a iných podkladov a zastupovania v konaní pred obchodným registrom resp. odborom živnostenského podnikania.

Poskytovanie poradenstva pri transformácií spoločnosti, jej zrušení bez likvidácie (zlúčením, rozdelením, splynutím) alebo zrušení spoločnosti s likvidáciou.

Medzinárodné obchodné právo

Príprava a posúdenie obchodnoprávnych zmlúv s cudzím prvkom v medzinárodnom obchode.  V prípade vzniku sporu aplikácia sekundárnych právnych aktov práva EÚ vrátane určenia rozhodného práva a príslušnosti súdu členského štátu EÚ a návrhu jeho riešenia.

Vymáhanie a správa pohľadávok

Správa pohľadávok vrátane súdneho, mimosúdneho a exekučného vymáhania pohľadávok a pravidelného monitoringu obchodných partnerov v obchodnom vestníku a iných verejne dostupných registroch.

Právo cenných papierov

Vypracovanie a príprava podkladov k prevodu akcií, ich založenia a i. vrátane zastupovania pred Centrálnym depozitárom cenných papierov SR.

Právne poradenstvo malí a strední podnikatelia

Zabezpečenie chodu obvyklej právnej agendy pripravenej na mieru po zohľadnení špecifických potrieb podnikateľa.

Nákupný košík
Váš nákupný košík je prázdny.