Advokát JUDr. Jozef Brázdil (1948)

 • 1972 – ukončenie právnického vzdelania na Právnickej fakulte UK Bratislava
 • 1973 -1990 advokát v Krajskom združení advokátov
 • 1990 založenie vlastnej advokátskej kancelárie vo Zvolene
 • 1990 – 2010- člen predsedníctva Slovenskej advokátskej komory
 • 2002-2008 – podpredseda Rady SR pre vysielanie a retransmisiu
 • 1992 – 2012-vykonávanie činnosti konkurzného správcu

JUDr. Jozef brázdil v súčasnosti pôsobí ako rozhodca Európskeho rozhodcovského súdu v Košiciach a predseda redakčnej rady odborného časopisu Bulletin slovenskej advokácie, ktorý vydáva Slovenská advokátska komora. Ovláda maďarský jazyk a základy angličtiny.

Advokát JUDr. Jozef Brázdil (1948)

Tel.: 045/ 5 333 722
e-mail: brazdil@brazdil.sk

Advokátka JUDr. Dáša Brázdilová (1958)

 • 1981 ukončenie právnického vzdelania na Právnickej fakulte UK Bratislava
 • od roku 1981 pracuje ako advokátka a je členkou SAK
 • v advokátskej kancelárii Brázdil &Brázdilová pracuje od jej založenia v roku 1990

Advokátka JUDr. Dáša Brázdilová (1958)

Tel.: 045/ 5 333 722
e-mail: brazdilova@brazdil.sk

Advokátka JUDr. Jana Biroščáková (1976)

 • 2000 – ukončenie právnického vzdelania na Právnickej fakulte UMB Banská Bystrica
 • po jej absolvovaní pracovala v advokátskej kancelárii v Banskej Bystrici
 • od roku 2000 pracuje v AK Brázdil &Brázdilová, pričom od roku 2004 je členkou SAK a pracuje ako advokátka
 • 2005 – členkou zahraničnej komisie SAK,
 • 2007 – 2010, členka disciplinárnej komisie SAK
 • 2010 – 2013 členka Predsedníctva SAK
 • ovláda anglický jazyk a nemecký jazyk.

Advokátka JUDr. Jana Biroščáková (1976)

Tel.: 045/ 5 333 722
e-mail: biroscakova@brazdil.sk

Advokát JUDr. Lukáš Brázdil, LL.M. (1985)

 • absolvoval Právnickú fakultu UMB Banská Bystrica (2009) a Masters in Law LLM Programme na Nottingham Trent University (2012)
 • v roku 2008 absolvoval mesačný študijný pobyt na EF International Language School v Aucklande na Novom Zélande
 • v roku 2010 absolvoval rigoróznu skúšku v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na základe ktorej mu bol udelený titul JUDr.
 • od roku 2010 je zapísaný ako konkurzný správca v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti  Slovenskej republiky pod zn. S1444
 • od roku 2013 je advokátom a členom SAK
 • ovláda anglický jazyk, nemecký jazyk a základy ruského jazyka

 

Advokát JUDr. Lukáš Brázdil, LL.M. (1985)

Tel.: 045/ 5 333 722
e-mail: lukas.brazdil@brazdil.sk