• Obchodnoprávne zmluvy

  Vypracovanie a pripomienkovanie všetkých druhov obchodnoprávnych zmlúv, posúdenie existujúceho zmluvného záväzkového vzťahu, jeho skončenia, zabezpečenia a i.

 • Obchodnoprávne vzťahy

  Poskytovanie právneho poradenstva v rôznych oblastiach výroby, výstavby, vývoja, prepravy či predaja a s tým spojená právna pomoc. Poskytovanie právnych služieb od zakladania a rozširovania prevádzok a pobočiek, cez celý rozsah dodávateľsko-odberateľského vzťahu.

 • Právo obchodných spoločnosti

  Zakladanie kapitálových – osobných obchodných spoločností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., SE) vrátane poskytovania a správy virtuálneho sídla.

  Vypracovanie a príprava koorporátnych podkladov k zápisu zmien, výmazu údajov (napr. pri zmene konateľstva, prevode obchodného podielu resp. jeho časti, zmene sídla, rozšírení alebo zúžení predmetu podnikania, zvýšení alebo znížení základného imania) v obchodnom registri s využitím zaručeného elektronického podpisu vrátane vypracovania potrebných dokumentov, listín a iných podkladov a zastupovania v konaní pred obchodným registrom resp. odborom živnostenského podnikania.

  Poskytovanie poradenstva pri transformácií spoločnosti, jej zrušení bez likvidácie (zlúčením, rozdelením, splynutím) alebo zrušení spoločnosti s likvidáciou.

 • Medzinárodné obchodné právo

  Príprava a posúdenie obchodnoprávnych zmlúv s cudzím prvkom v medzinárodnom obchode.  V prípade vzniku sporu aplikácia sekundárnych právnych aktov práva EÚ vrátane určenia rozhodného práva a príslušnosti súdu členského štátu EÚ a návrhu jeho riešenia.

 • Vymáhanie a správa pohľadávok

  Správa pohľadávok vrátane súdneho, mimosúdneho a exekučného vymáhania pohľadávok a pravidelného monitoringu obchodných partnerov v obchodnom vestníku a iných verejne dostupných registroch

 • Právo cenných papierov

  Vypracovanie a príprava podkladov k prevodu akcií, ich založenia a i. vrátane zastupovania pred Centrálnym depozitárom cenných papierov SR.

 • Právne poradenstvo malí a strední podnikatelia

  Zabezpečenie chodu obvyklej právnej agendy pripravenej na mieru po zohľadnení špecifických potrieb podnikateľa.

Máte otázky ohľadne ponúkaných právnych služieb v oblasti obchodné právo?
Kontaktujte nás a dohodnite si osobné stretnutie.

KONTAKTOVAŤ

Two For Lease signs on display outside buildings during daytime

Dňa 17.06.2020 nadobudol účinnosť zák. č. 155/2020 Z. z., ktorým sa sa dopĺňa zákon č. 71/2013…

Businessman hit by hammer

Dňa 12.05.2020 nadobúdajú v rámci novely č. 92/2020 Z.z. zák. č. 62/2020 Z.z. o niektorých…

Dňa 25.04.2020 boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené viaceré právne predpisy medzi inými: Novela…

Dňa 04.04.2020 nadobudla účinnosť novela č. 66/2020 Z.z. zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, ktorá…