• Obchodnoprávne zmluvy

  Vypracovanie a pripomienkovanie všetkých druhov obchodnoprávnych zmlúv, posúdenie existujúceho zmluvného záväzkového vzťahu, jeho skončenia, zabezpečenia a i.

 • Obchodnoprávne vzťahy

  Poskytovanie právneho poradenstva v rôznych oblastiach výroby, výstavby, vývoja, prepravy či predaja a s tým spojená právna pomoc. Poskytovanie právnych služieb od zakladania a rozširovania prevádzok a pobočiek, cez celý rozsah dodávateľsko-odberateľského vzťahu.

 • Právo obchodných spoločnosti

  Zakladanie kapitálových – osobných obchodných spoločností (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., SE) vrátane poskytovania a správy virtuálneho sídla.

  Vypracovanie a príprava koorporátnych podkladov k zápisu zmien, výmazu údajov (napr. pri zmene konateľstva, prevode obchodného podielu resp. jeho časti, zmene sídla, rozšírení alebo zúžení predmetu podnikania, zvýšení alebo znížení základného imania) v obchodnom registri s využitím zaručeného elektronického podpisu vrátane vypracovania potrebných dokumentov, listín a iných podkladov a zastupovania v konaní pred obchodným registrom resp. odborom živnostenského podnikania.

  Poskytovanie poradenstva pri transformácií spoločnosti, jej zrušení bez likvidácie (zlúčením, rozdelením, splynutím) alebo zrušení spoločnosti s likvidáciou.

 • Medzinárodné obchodné právo

  Príprava a posúdenie obchodnoprávnych zmlúv s cudzím prvkom v medzinárodnom obchode.  V prípade vzniku sporu aplikácia sekundárnych právnych aktov práva EÚ vrátane určenia rozhodného práva a príslušnosti súdu členského štátu EÚ a návrhu jeho riešenia.

 • Vymáhanie a správa pohľadávok

  Správa pohľadávok vrátane súdneho, mimosúdneho a exekučného vymáhania pohľadávok a pravidelného monitoringu obchodných partnerov v obchodnom vestníku a iných verejne dostupných registroch

 • Právo cenných papierov

  Vypracovanie a príprava podkladov k prevodu akcií, ich založenia a i. vrátane zastupovania pred Centrálnym depozitárom cenných papierov SR.

 • Právne poradenstvo malí a strední podnikatelia

  Zabezpečenie chodu obvyklej právnej agendy pripravenej na mieru po zohľadnení špecifických potrieb podnikateľa.

Máte otázky ohľadne ponúkaných právnych služieb v oblasti obchodné právo?
Kontaktujte nás a dohodnite si osobné stretnutie.

KONTAKTOVAŤ

COVID-19 Coronavirus flu patient with high temperature fever concept, doctor holding infrared thermometer to measure body temperature at forehead result in high temperature fever with virus pathogens

Každý prevádzkovateľ na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/6911/2020 zo dňa 28.08.2020 (počnúc 01.09.2020) musí:…

Two For Lease signs on display outside buildings during daytime

Dňa 17.06.2020 nadobudol účinnosť zák. č. 155/2020 Z. z., ktorým sa sa dopĺňa zákon č. 71/2013…

Businessman hit by hammer

Dňa 12.05.2020 nadobúdajú v rámci novely č. 92/2020 Z.z. zák. č. 62/2020 Z.z. o niektorých…

Dňa 25.04.2020 boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené viaceré právne predpisy medzi inými: Novela…