Novela zákona. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní účinná od 01.07.2013

Novela zákona. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní účinná od 01.07.2013
 
Dňa 01.07.2013 nadobúda účinnosť novela zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorá prináša niektoré zásadné zmeny v procese verejného obstarávania medzi ktoré patrí:
 

-finančný limit nadlimitnej zákazky bude po novom ustanovený osobitným vykonávacím predpisom a mení sa finančný limit pre posúdenia zákazky ako podlimitnej v § 4 ods. 3 zákona

-zavádza sa evidencia referencií v elektronickej podobe od obstarávateľov a verejných obstarávateľov tzv. „kvazi rating“ subjektov obchodujúcich so štátom

-zákon zavádza centrálne verejné obstarávanie bežných tovarov, služieb a prác pri nadlimitných zákazkách  prostredníctvom rezortu Ministerstva vnútra a financií

-zavádza sa zákaz uzatvárania cenových dodatkov, t.j. dodatkov týkajúcich sa výlučne ceny alebo ekonomických podmienok plnenia pri zachovaní jeho rozsahu, schválenie takého dodatku bude podliehať odporúčaniu Rady úradu.

-v prípade zmlúv na opakované plnenia na dodávky tovaru sa bude povinne zisťovať pri každom opakovanom plnení trhová hodnota plnenia

-uchádzač alebo záujemca je povinný identifikovať obchodné tajomstvo a „dôverné informácie“ podľa zák. č. 211/200 Z.z. o informáciách, ktoré sa v povinne zverejňovanej zmluve nezverejňujú.

-dopĺňajú sa podmienky účasti v procese verejného obstarávania týkajúce sa osobného postavenia o ten subjekt ktorý nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je prepojenou osobou na subjekt, ktorému tento zákaz účasti bol uložený

-pojem obrat bude vykladaný v súlade s jeho definíciou podľa zákona o dani z pridanej hodnoty

-pri preukazovaní splnenia podmienok účasti preukazujúcich ekonomické a finančné postavenie zdrojmi tretej osoby, ak dôjde k plneniu bude musieť uchádzač plniť sám alebo prostredníctvom tejto osoby

--zjednodušuje sa preukázanie splnenia podmienok účasti, ktoré by sa mali preukazovať na základe čestného vyhlásenia uchádzača / záujemcu, originál dokumentov sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača / záujemcu

-zavádza sa povinná identifikácia majoritných subdodávateľov pri zákazkách nad 10 mil. EUR ako aj akceptácia len niektorých typov dokladov na preukázanie splnenia podmienok finančného a ekonomického postavenia, ako aj požiadavka na umiestnenie prevádzkarne na území SR uchádzača / subdodávateľa počas plnenia zmluvy a obmedzenie rozsahu subdodávok

-pri dodávkach potravín sa môže zo strany obstarávateľa / verejného obstarávateľa vyžadovať doklad preukazujúci ich kvalitu a nezávadnosť

-spresňuje sa povinnosť identifikácie vlastníkov  obchodnej spoločnosti predložením zoznamu všetkých  spoločníkov a známych akcionárov a pri nadlimitných zákazkách na 10 mil. EUR predložením zoznamu všetkých svojich spoločníkov a všetkých známych akcionárov, ktorí vlastnia najmenej 30 % akcií tejto spoločnosti

- v prípade formálnych nedostatkov dokladov záujemca / uchádzač, bude tieto môcť doplniť resp. vysvetliť -  ak tieto formálne nedostatky nebudú mať vplyv na obsah týchto dokladov, ani na schopnosť preukázať požadované skutočnosti

-súťažné podklady budú musieť obsahovať aj návrh zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

- verejný obstarávateľ / obstarávateľ môže požadovať určenie podielu zákazky, ktorú má záujemca / uchádzač v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok

-posilňuje sa princíp ekonomicky najvýhodnejšej ponuky pri vyhodnocovaní ponúk ako aj hodnotiace kritéria na jej posúdenie

-zábezpeka: ak je viazanosť ponuky zabezpečená zábezpekou, táto v prípade nepredloženia originál dokladov, predloženia dokladov ktoré sú v rozpore s údajmi uvedenými v čestnom vyhlásení alebo neposkytnutí súčinnosti prepadá v prospech verejného obstarávateľa

-zavádza sa dvojstupňové otváranie a vyhodnocovanie ponúk (ktoré nadväzuje na zmeny v námietkovom konaní) s tým že,

a) v I. fáze sa najskôr otvoria ponuky s označením „Ostatné“ teda ponuka, ktorá nezahŕňa samotný návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponuky – v tejto časti sa zisťuje, či sú splnené podmienky účasti, ponuka má potrebné náležitosti, prípadne sa požiada o jej doplnenie alebo vysvetlenie a vykoná sa vylúčenie uchádzačov, ktorí tieto podmienky nesplnili....následne dochádza k iniciovaniu prvého námietkového konania až po jeho skončení....

b) sa prechádza k II. fáze „Kritéria“ otvárania a vyhodnocovania ponúk, v ktorej sa vyhodnocujú a vyhotovuje poradie ponúk podľa splnenia kritérií súťaže s tým, že uchádzač v tejto fáze bude môcť byť vylúčený len na základe nízkej ceny alebo nepreukázania splnenia podmienok účasti, ktoré preukazoval čestným vyhlásením....následne prebehne druhé námietkové konanie...

-dopĺňa sa definícia mimoriadne nízkej ceny  a prípady kedy sa za každých okolností bude cena považovať za mimoriadne nízku

-novela zavádza možnosť uzavrieť zmluvu s druhým alebo tretím uchádzačom v poradí v prípade, ak nesplní podmienky účasti a dôjde k jeho vylúčeniu, preukazuje sa splnenie podmienok účasti ďalšími uchádzačmi v poradí. Ak teda zo strany úspešného uchádzača nedôjde k uzavretiu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, eventuálne ak aj z jeho strany nedôjde k uzavretiu  zmluvy....s uchádzačom ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

- vo verejnej súťaži, v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením, je obstarávateľ / verejný obstarávateľ povinný použiť elektronickú aukciu len pokiaľ ide o bežne dostupné tovary s tým, že ju môže zrušiť ak sa jej nezúčastní dostatočný počet súťažiteľov.

-upravuje sa rokovacie konanie so zverejnením pri neprioritných službách

-zavádza povinnosť verejnému obstarávateľovi zaslať úradu oznámenie, v ktorom podrobne odôvodní použitie priameho rokovacieho konania vrátane skutkového vymedzenia

-pri podlimitných zákazkách sa zjednocuje úprava postupov na bežné tovary, služby a práce (ktoré by mali byť obstarávané prostredníctvom elektronického trhoviska, ktorého správcom bude Ministerstvo vnútra ) a iné zákazky (s postupom ako pri podprahových zákazkách s využitím elektronickej aukcie. Každý dodávateľ sa bude môcť zaregistrovať na tomto trhovisku s tým, že realizácia obstarávania bude založená na predbežnej akceptácií najvýhodnejšej ponuky čo ale nebude vylučovať iným registrovaným dodávateľom možnosť predložiť ponuku výhodnejšiu – konkurenčnú.

-skracujú sa lehoty na oznámenie výsledkov verejného obstarávania na 12 dní pracovných dní

-v súvislosti s odvolacím konaním v námietkovom konaní sa zriaďuje odvolací orgán ktorým je Rada úradu.

-Úrad povinne zriaďuje profily obstarávateľov s tým, že rovnako zavádza notifikačný systém smerom k podnikateľom, ktorý umožní záujemcovi byť informovaný o všetkých vyhlásených súťažiach

-zásadná zmena sa týka námietkového konania, ktoré sa koncentruje do dvoch častí (s tým že Úrad môže rozhodnúť jedným rozhodnutím o všetkých podaných námietkach) pred vyhodnotením kritérií ponúk označených ako „kritéria“ a po tomto vyhodnotení a zavádza kontradiktórny princíp namiesto nachádzacieho. Námietkové konanie sa bude spravovať zákon o ver. obstarávaní ako aj subsidiárne správnym poriadkom (v otázkach ktoré zákonom o verej. obstarávaní upravené nie sú). Dôraz sa kladie na využívanie inštitútu fiktívneho rozhodnutia s tým, že odvolací orgán musí rozhodnúť meritórne. Zavádzajú sa s odkazom na správny poriadok taktiež všetky opravné prostriedky o ktorých bude rozhodovať Rada úradu, keďže pôvodná právna úprava síce pripúšťala preskúmateľnosť rozhodnutia o námietkach súdom, ale proti tomuto rozhodnutiu neexistovala možnosť podať opravný prostriedok.

- zavádza sa ex ante kontrola o ktorú môže požiadať verejný obstarávateľ pred vyhlásením alebo začatím verejného obstarávania, kde záverom oznamuje Úrad verejnému obstarávateľovi oznámením súlad alebo nesúlad predložených dokumentov so zákonom.

- kontrolu postupu zadávania zákaziek podľa § 146 vykonáva Úrad po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody a po ukončení súťaže návrhov na základe podnetu vlastného, podnetu kontrolovaného, alebo podnetu Úradu vlády ako aj po ich uzavretí a po skončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky na základe podnetu fyz. a práv. osôb, ktoré neboli oprávnené podať námietky, podnetu orgánu štátnej správy a z vlastného podnetu.

-peňažná pokuta: ak uchádzač, alebo záujemca predloží na účely preukázania osobného, finančného, ekonomického postavenia alebo technickej a odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní informácie, doklady alebo čestné vyhlásenie ktoré sfalšuje, pozemní alebo ktoré je neplatné, môže mu byť po novom uložená peňažná sankcia až do výšky 10.000 EUR a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov.