• Legal counselling for partners of the public sector

    Fulfilment of all obligations as authorized person for partner of the public sector according to the Act Nr. 315/2016 C.L. register of the partners of the public sector.

Any questions to offered services?
Contact us and make an appointment.

Contact us

Novela zákona. č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník účinná od 01.06.2014 Dňa 01.06.2014 nadobúda účinnosť novela…

Dňa 01.05.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu, ktorý zjednodušuje a…

Novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene…