COVID-19 Coronavirus flu patient with high temperature fever concept, doctor holding infrared thermometer to measure body temperature at forehead result in high temperature fever with virus pathogens

vyhláška ÚVZ SR č. 262/2021. ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (účinnosť 25.11.2021) vyhláška ÚVZ SR č. 263/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (účinnosť 25.11.2021) vyhláška ÚVZ SR č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre…

Vector group of business workers or enterpreneurs wearing protective face masks standing in front of office buildings surrounded by virus cells - coronavirus pandemic influencing business

Dňa 12.08.2021 bola vo Vestníku Vlády SR zverejnená VYHLÁŠKA č. 237/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (účinná 16.08.2021) a VYHLÁŠKA č. 240/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (účinná 16.08.2021). Vyhláškou č. 237/2021 sa zavádza prekrytie…

Novel coronavirus (2019-nCoV), people in white medical face mask. Concept of coronavirus quarantine vector illustration. Seamless pattern.

Dňa 30.04.2021 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené Uznesenie Vlády SR č. 229 z 28.04.2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov ktorým sa s účinnosťou od 3. mája…

Coronavirus crisis help policy, business insurance or government stimulus to aid small business and entrepreneur to survive in COVID-19 outbreak, businessman try to hold life buoy with virus around.

Dňa 17.04.2021 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203 zo 16. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, ktorým sa s účinnosťou od 19….

Closed businesses for COVID-19 pandemic outbreak, closure sign on retail store window banner background. Government shutdown of restaurants, shopping stores, non essential services.

Dňa 19.03.2021 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené Uznesenie Vlády SR č. 160 z 17.03.2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády…

A group of people in protective respiratory masks. Cells of a virus flying in the air. Infection of people from person to person. The epidemic threat of coronavirus. Vector eps10

Dňa 02.03.2021 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené Uznesenie Vlády SR č. 123 z 28.02.2021 k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len “predmetné uznesenie”). Predmetným uznesením sa…

Business vision new normal after Coronavirus COVID-19 pandemic causing financial crisis and economy recession concept, businessman leader holding telescope on top of ladder above Coronavirus pathogen

Dňa 06.02.2021 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené Uznesenie Vlády SR č. 77 z 05.02.2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády…

COVID-19 Coronavirus flu patient with high temperature fever concept, doctor holding infrared thermometer to measure body temperature at forehead result in high temperature fever with virus pathogens

Dňa 18.01.2021 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené Uznesenie Vlády SR č. 30 z 17.01.2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a…

Coronavirus crisis help policy, business insurance or government stimulus to aid small business and entrepreneur to survive in COVID-19 outbreak, businessman try to hold life buoy with virus around.

Dňa 01.01.2021 nadobudol účinnosť nový zákon č. 421/2020 Z.z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach (ktorý nadväzuje na dočasnú ochranu podnikateľov zavedenú novelou č. 92/2020 Z.z. zák. č. 62/2020 Z.z.) Ktorý subjekt je oprávnený podať žiadosť o dočasnú ochranu? Každý podnikateľ, ktorý má na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov Príslušnosť súdu na podanie…

Coronavirus Disease Background, Health Care and Safety

Dňa 31.12.2020 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené Uznesenie Vlády SR č. 808 z 31.12.2020 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29….

Brázdil s.r.o. PF 2021
Vector group of business workers or enterpreneurs wearing protective face masks standing in front of office buildings surrounded by virus cells - coronavirus pandemic influencing business

Dňa 05.11.2020 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené Uznesenie Vlády SR č. 704 z 04.11.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády…

We are open sign plate on facade door of shop, store, cafe or restaurant. Signs on the door of   store cafe. Wear a mask and keep safe distance. Reopening after quarantine of coronavirus COVID-19. Vector illustration.

Dňa 30.10.2020 bola vo Vestníku Vlády SR čiastka 12/2020 zverejnená Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len “vyhláška”). Prevádzky Predmetná vyhláška zavádza v období od 2.novembra 2020 05:00 hod. do 9.novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu…

Coronavirus Disease Background, Health Care and Safety

Dňa 29.10.2020 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené Uznesenie Vlády SR č. 693 z 28.10.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády…

REGISTER Button on Computer Keyboard

Dňa 01.10.2020 nadobúda účinnosť časť novely č. 390/2019 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa zák. č. 513/1991 Zb. Obch. zák., ktorá medzi inými prináša aj nasledovné zmeny pre podnikateľov: návrh na zápis/zápis zmeny/výmaz sa do obchodného registra sa bude podávať výlučne elektronickou formou, menia sa podmienky pri založení s.r.o., zakladateľom nebude môcť byť “osoba, ktorá je…

COVID-19 Coronavirus flu patient with high temperature fever concept, doctor holding infrared thermometer to measure body temperature at forehead result in high temperature fever with virus pathogens

Každý prevádzkovateľ na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/6911/2020 zo dňa 28.08.2020 (počnúc 01.09.2020) musí: pri vstupe na pracovisko alebo do priestorov prevádzky od pracovníkov v pracovnoprávnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom pomere (napr. SZČO) požadovať preukázanie splnenia povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území…

Two For Lease signs on display outside buildings during daytime

Dňa 17.06.2020 nadobudol účinnosť zák. č. 155/2020 Z. z., ktorým sa sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a…

Businessman hit by hammer

Dňa 12.05.2020 nadobúdajú v rámci novely č. 92/2020 Z.z. zák. č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii ustanovenia týkajúce sa dočasnej ochrany podnikateľov (tzv. moratórium), ktoré majú podnikateľom prevádzkujúcim podnik v obmedzenom časovom rámci slúžiť na riešenie negatívnych následkov ochorenia COVID-19. Ktorý subjekt…

Dňa 25.04.2020 boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené viaceré právne predpisy medzi inými: Novela č. 96/2020 Z.z. zák. č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (účinná 25.04.2020) ktorá prináša napr. prerušenie daňovej kontroly na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po…

Dňa 04.04.2020 nadobudla účinnosť novela č. 66/2020 Z.z. zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, ktorá okrem iného prináša nasledovné dôležité zmeny v oblasti pracovno-právnych vzťahov: vkladá sa do zákona 11. časť „Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.“ Ustanovenia tejto časti majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami prvej až desiatej časti zákona…

Európsky výbor na ochranu osobných údajov zverejnil v súvislosti s pandémiou COVID-19 stanovisko k spracovaniu niektorých kategórii osobných údajov… „GDPR ustanovuje právne dôvody, ktoré zamestnávateľom a príslušným orgánom verejného zdravotníctva umožňujú spracúvať osobné údaje v súvislosti s epidémiami bez toho, aby bolo potrebné získať súhlas dotknutej osoby. Platí to napríklad vtedy, keď je spracúvanie osobných…

Väčšina konateľov s.r.o. sa v týchto pohnutých dňoch zamýšľa nad tým, akým spôsobom vykompenzovať prepad v očakávaných príjmoch spôsobený pandémiou COVID-19 v súvislosti so zabezpečením najmä prevádzkového financovania. Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným, zahŕňa v našom právnom poriadku úpravu možno často „opomenutého“ tzv. rezervného fondu. Účel, použitie Rezervný fond v súlade s § 67…

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky vyhlásenou Vládou SR na základe uznesenia č. 111 zo dňa 11.03.2020 a pandémie COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom WHO-Svetovej zdravotníckej organizácie, vzniká prirodzene otázka na strane rodičov maloletého dieťaťa, ktoré je zverené do striedavej osobnej starostlivosti (na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu podotýkam) akým…

V súvislosti s novelou č. 52/2018 Z.z. zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa mení aj zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, pričom sa s účinnosťou od 01.11.2018 pri právnických osobách do obchodného registra zapisujú jej koneční užívatelia výhod (ďalej len “KÚV”). Táto povinnosť sa nevzťahuje na právnické osoby zapísané v registri partnerov verejného sektora. Podľa §…

Novela č. 52/2018 Z.z. (účinná od 15.03.2018) zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Novelou č. 52/2018 Z.z. zák. č. 297/2008 Z.z. (ďalej len “zákon”) sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája…

Novela zákona. č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník účinná od 01.06.2014 Dňa 01.06.2014 nadobúda účinnosť novela zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, ktorá prináša viacero zásadných zmien týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní peňažných prostriedkov na ktoré sa v tomto príspevku primárne zameriavame, súčasne novela mení aj daľšie právne predpisy na zmeny ktorých stručne poukazujeme. Medzi…

Dňa 01.05.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu, ktorý zjednodušuje a má prehĺbiť samotné nájomné bývanie na Slovensku, zároveň má slúžiť aj k vyváženiu práv a povinností medzi prenajímateľom a nájomcom ako zmluvnými stranami. Krátkodobým nájmom sa v zmysle pozitívneho vymedzenia rozumie nájom založený nájomnou zmluvou, ktorá spĺňa náležitosti podľa ust….

Novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Od 01.01.2015 je každý zamestnávateľ povinný mať zriadenú pracovnú zdravotnú službu a to pre všetky kategórie zamestnancov t.j. I., II., III., IV. kategórie. Podľa zákonného vymedzenia pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi „odborné a poradenské služby v…

Dňa 01.01.2015 nadobudla účinnosť novela zák. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, ktorá prináša nasledovné zmeny v rozhodcovskom konaní: ▪spory vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou sa budú rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní ktoré upravuje osobitný zák. č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ▪rozširuje sa pôsobnosť zákona na všetky spory týkajúce…

Medzi najpodstatnejšie zmeny ktoré prináša novela č. 361/2012 Z.z. Zákonníka práce s účinnosťou odo dňa 01.01.2013

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER