Two For Lease signs on display outside buildings during daytime

Dňa 17.06.2020 nadobudol účinnosť zák. č. 155/2020 Z. z., ktorým sa sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a…

Businessman hit by hammer

Dňa 12.05.2020 nadobúdajú v rámci novely č. 92/2020 Z.z. zák. č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii ustanovenia týkajúce sa dočasnej ochrany podnikateľov (tzv. moratórium), ktoré majú podnikateľom prevádzkujúcim podnik v obmedzenom časovom rámci slúžiť na riešenie negatívnych následkov ochorenia COVID-19. Ktorý subjekt…

Dňa 25.04.2020 boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené viaceré právne predpisy medzi inými: Novela č. 96/2020 Z.z. zák. č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (účinná 25.04.2020) ktorá prináša napr. prerušenie daňovej kontroly na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po…

Dňa 04.04.2020 nadobudla účinnosť novela č. 66/2020 Z.z. zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce, ktorá okrem iného prináša nasledovné dôležité zmeny v oblasti pracovno-právnych vzťahov: vkladá sa do zákona 11. časť „Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.“ Ustanovenia tejto časti majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami prvej až desiatej časti zákona…

Európsky výbor na ochranu osobných údajov zverejnil v súvislosti s pandémiou COVID-19 stanovisko k spracovaniu niektorých kategórii osobných údajov… „GDPR ustanovuje právne dôvody, ktoré zamestnávateľom a príslušným orgánom verejného zdravotníctva umožňujú spracúvať osobné údaje v súvislosti s epidémiami bez toho, aby bolo potrebné získať súhlas dotknutej osoby. Platí to napríklad vtedy, keď je spracúvanie osobných…

Väčšina konateľov s.r.o. sa v týchto pohnutých dňoch zamýšľa nad tým, akým spôsobom vykompenzovať prepad v očakávaných príjmoch spôsobený pandémiou COVID-19 v súvislosti so zabezpečením najmä prevádzkového financovania. Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným, zahŕňa v našom právnom poriadku úpravu možno často „opomenutého“ tzv. rezervného fondu. Účel, použitie Rezervný fond v súlade s § 67…

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky vyhlásenou Vládou SR na základe uznesenia č. 111 zo dňa 11.03.2020 a pandémie COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom WHO-Svetovej zdravotníckej organizácie, vzniká prirodzene otázka na strane rodičov maloletého dieťaťa, ktoré je zverené do striedavej osobnej starostlivosti (na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu podotýkam) akým…

V súvislosti s novelou č. 52/2018 Z.z. zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa mení aj zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, pričom sa s účinnosťou od 01.11.2018 pri právnických osobách do obchodného registra zapisujú jej koneční užívatelia výhod (ďalej len “KÚV”). Táto povinnosť sa nevzťahuje na právnické osoby zapísané v registri partnerov verejného sektora. Podľa §…

Novela č. 52/2018 Z.z. (účinná od 15.03.2018) zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Novelou č. 52/2018 Z.z. zák. č. 297/2008 Z.z. (ďalej len “zákon”) sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája…

Novela zákona. č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník účinná od 01.06.2014 Dňa 01.06.2014 nadobúda účinnosť novela zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, ktorá prináša viacero zásadných zmien týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní peňažných prostriedkov na ktoré sa v tomto príspevku primárne zameriavame, súčasne novela mení aj daľšie právne predpisy na zmeny ktorých stručne poukazujeme. Medzi…

Dňa 01.05.2014 nadobudol účinnosť zákon č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu, ktorý zjednodušuje a má prehĺbiť samotné nájomné bývanie na Slovensku, zároveň má slúžiť aj k vyváženiu práv a povinností medzi prenajímateľom a nájomcom ako zmluvnými stranami. Krátkodobým nájmom sa v zmysle pozitívneho vymedzenia rozumie nájom založený nájomnou zmluvou, ktorá spĺňa náležitosti podľa ust….

Novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Od 01.01.2015 je každý zamestnávateľ povinný mať zriadenú pracovnú zdravotnú službu a to pre všetky kategórie zamestnancov t.j. I., II., III., IV. kategórie. Podľa zákonného vymedzenia pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi „odborné a poradenské služby v…

Dňa 01.01.2015 nadobudla účinnosť novela zák. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, ktorá prináša nasledovné zmeny v rozhodcovskom konaní: ▪spory vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou sa budú rozhodovať v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní ktoré upravuje osobitný zák. č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ▪rozširuje sa pôsobnosť zákona na všetky spory týkajúce…

Medzi najpodstatnejšie zmeny ktoré prináša novela č. 361/2012 Z.z. Zákonníka práce s účinnosťou odo dňa 01.01.2013

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER