Vector group of business workers or enterpreneurs wearing protective face masks standing in front of office buildings surrounded by virus cells - coronavirus pandemic influencing business

Dňa 12.08.2021 bola vo Vestníku Vlády SR zverejnená VYHLÁŠKA č. 237/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (účinná 16.08.2021) a VYHLÁŠKA č. 240/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (účinná 16.08.2021).

Vyhláškou č. 237/2021 sa zavádza prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri použitím respirátora s výnimkami podľa § 2 ods. 2. Vyhláška ustanovuje nahradenie respirátora použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky  (rúško, šál, šatka) v prípadoch vymedzených podľa § 2 ods. 3 (napr. stupeň “Monitoring” a “Ostražitosť” podľa COVID AUTOMAT, dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov kedy pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňuje nosenie respirátora). Súčasne sa predmetnou vyhláškou zavádza aj prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri za podmienok uvedených v § 3.

Vyhláškou č. 240/2021 sa zavádzajú všeobecné opatrenie pre prevádzky s tým, že všetkým prevádzkovateľom zariadení sa nariaďuje dodržiavanie opatrení vymedzených v § 2 ods. 3 (vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch prevádzky len s prekrytými hornými dýchacími cestami, odstup 2 m, uverejnenie oznamu o povinnosti dodržiavania opatrení podľa vyhlášky na viditeľnom mieste, vykonávanie častého vetrania priestorov prevádzky a dezinfekcie dotykových plôch, koncentrácia počtu zákazníkov v prevádzke, označenie “režimu vstupu” do prevádzky na viditeľnom mieste 1. iné osoby ako OTP alebo plne zaočkované, 2.osoby OTP, 3. plne zaočkované osoby. Pre prevádzky v územnom obvode okresoch 3. stupňa COVID AUTOMATU vyhláška nariaďuje ich uzatvorenie s výnimkami podľa § 2 ods. 2.

Režim pre jednotlivé územné obvody okresov podľa COVID AUTOMAT je dostupný tu (aktuálny/budúci týždeň).

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER