Coronavirus crisis help policy, business insurance or government stimulus to aid small business and entrepreneur to survive in COVID-19 outbreak, businessman try to hold life buoy with virus around.

Dňa 01.01.2021 nadobudol účinnosť nový zákon č. 421/2020 Z.z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach (ktorý nadväzuje na dočasnú ochranu podnikateľov zavedenú novelou č. 92/2020 Z.z. zák. č. 62/2020 Z.z.)

Ktorý subjekt je oprávnený podať žiadosť o dočasnú ochranu?

Každý podnikateľ, ktorý má na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov

Príslušnosť súdu na podanie žiadosti?

Okresný súd Trnava (pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave),Okresný súd Žilina (pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne),Okresný súd Banská Bystrica (pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre),Okresný súd Prešov (pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach)

Aká je forma podania žiadosti?

elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky príslušného súdu, pričom musí byť autorizovaná žiadateľom alebo jeho zástupcom a podaná prostredníctvom na to určeného formulára, inak sa na ňu neprihliada

Aké sú povinné všeobecné náležitosti žiadosti?

označenie súdu, ktorému je určená, označenie žiadateľa v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie (ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie (ak ide o právnickú osobu), vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé, dátum podania žiadosti.

Aké sú osobitné náležitosti žiadosti?

Žiadateľ je povinný v žiadosti vyhlásiť, že:

 • je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel ustanovený v § 1 zákona,
 • s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok,
 • mu nie sú známe dôvody na jeho zrušenie, ak je žiadateľom právnická osoba,
 • v čase podania žiadosti nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu,
 • vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • vo vzťahu k nemu neprebieha exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie pre uspokojenie nároku z prevádzky podniku,
 • vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol začatý výkon záložného práva,
 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje,
 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobil opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu jeho podniku,
 • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obch. zák.,
 • v posledných 48 mesiacoch nebol v dočasnej ochrane a
 • je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je žiadateľom právnická osoba.

Aké sú prílohy žiadosti?

 • písomný súhlas veriteľov nie starší ako 30 dní pred podaním žiadosti,
 • zoznam majetku spolu s označením tiarch na takomto majetku,
 • zoznam záväzkov spolu s označením veriteľov spriaznených pohľadávok a s označením zabezpečených veriteľov,
 • zoznam spriaznených osôb,
 • priebežná účtovná závierka

Poskytnutie dočasnej ochrany (zverejnenie informácie o jej poskytnutí v Obchodnom vestníku)?

Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd podnikateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany, ktoré sa doručuje uložením v spise. Údaje o žiadateľovi spolu s informáciou, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľovi v Obchodnom vestníku. Účinky dočasnej ochrany však voči tretím osobám pôsobia od okamihu, kedy sa o nej dozvedeli. Po zverejnení sa žiadateľ označuje ako podnikateľ pod dočasnou ochranou.

Právne účinky poskytnutia dočasnej ochrany?

 • nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou
 • počas trvania dočasnej ochrany podnikateľ nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok; to platí rovnako na osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene
 • nemožno pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, v exekúcii alebo pri výkone rozhodnutia postihnúť podnik, vec, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace podniku podnikateľa pod dočasnou ochranou, ibaže ide o vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci, pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie, alebo plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie
 • voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, začať výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku a takéto zabezpečovacie právo vykonať
 • Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať spriaznenú pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany,
 • pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo pred poskytnutím dočasnej ochrany, nemôže druhá zmluvná strana počas trvania dočasnej ochrany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy; na ustanovenia zmlúv s podobným obsahom a účinkami sa neprihliada. To neplatí, ak druhá zmluvná strana by ohrozila prevádzkovanie svojho podniku, plnenie, na ktoré je povinná druhá zmluvná strana, nie je plnením, ktoré je nevyhnutné na zachovanie prevádzky podniku, podnikateľ pod dočasnou ochranou sa dostal do omeškania s úhradou za nepeňažné plnenie, ktoré sa mu poskytlo po poskytnutí dočasnej ochrany, podnikateľ pod dočasnou ochranou v súvislosti so zmluvou o bežnom účte alebo obdobnou zmluvou je oprávnený požadovať od druhej zmluvnej strany vykonanie príkazov na platby do určitej sumy, aj keď nemá na to potrebné peňažné prostriedky na účte a voči druhej zmluvnej strane je v omeškaní s plnením nepeňažnej povinnosti, ktorá je podstatným porušením zmluvy, a druhá zmluvná strana poskytla podnikateľovi pod dočasnou ochranou dodatočnú primeranú lehotu na plnenie tejto nepeňažnej povinnosti
 • lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú

Práva a povinnosti podnikateľa pod dočasnou ochranou?

 • záväzky bezprostredne súvisiace s bežnou podnikateľskou činnosťou a s plneniami, ktoré sú potrebné na zachovanie prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou oprávnený uhrádzať pred skôr splatnými záväzkami a prednostne veriteľom, ktorí nie sú spriaznenými osobami
 • je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk, iné vlastné zdroje, alebo vrátiť úver alebo obdobné plnenie, ktoré úveru hospodársky zodpovedá, na ktoré sa spriaznenej osobe zaviazal pred poskytnutím dočasnej ochrany
 • musí zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, ak by išlo o podstatnú zmenu v skladbe, využití alebo určení tohto majetku, alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie alebo ak by išlo o úkon mimo rámca bežnej podnikateľskej činnosti
 • je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora počas trvania dočasnej ochrany
 • musí presadzovať povinnosti podľa predchádzajúcich odsekov aj v ním ovládaných osobách podľa ustanovení Obch. zák. o ovládanej osobe
 • vyššie uvedené povinnosti má rovnako aj štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a platia od okamihu, kedy žiadateľ začal s veriteľmi rokovanie o súhlase s poskytnutím dočasnej ochrany

Platí, že ak je na základe návrhu podaného do jedného roka po zániku dočasnej ochrany vyhlásený konkurz, právny úkon urobený v rozpore s vyššie uvedenými odsekmi sa stáva vyhlásením konkurzu neúčinným voči veriteľom; zodpovednosť za škodu a zákonné ručenie tým nie sú dotknuté. Nároky z porušenia týchto povinností uplatňuje správca.

Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže na účely zachovania prevádzky podniku uzavrieť za obvyklých podmienok úverové zmluvy alebo iné zmluvy, ktoré úverovej zmluve hospodársky zodpovedajú, vrátane zmlúv, ktoré zabezpečujú plnenia z týchto zmlúv (ďalej len „úverové financovanie“). Prostriedky z úverového financovania možno použiť v súvislosti so zachovaním prevádzky podniku na účel uvedený v zmluvách o úverovom financovaní. Zabezpečení veritelia podnikateľa pod dočasnou ochranou majú právo, aby sa úverové financovanie poskytlo prednostne nimi a ak sa nedohodnú inak, podľa vzájomného pomeru hodnoty zabezpečenia ich pohľadávok.

Predlženie dočasnej ochrany?

Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže najskôr 30 dní a najneskôr 10 dní pred uplynutím dočasnej ochrany žiadať súd o predĺženie dočasnej ochrany o ďalšie 3 mesiace. Na žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany, ktorá sa nepodala v lehote podľa prvej vety, sa neprihliada. Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany musí obsahovať vyhlásenie podnikateľa pod dočasnou ochranou o tom, že rokuje s veriteľmi o zmene obsahu záväzkov, o čiastočnom odpustení záväzkov alebo o úverovom financovaní. K žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany sa musí pripojiť písomný súhlas dvojtretinovej väčšiny veriteľov nie starší ako 30 dní pred podaním žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany, inak sa na ňu neprihliada

Zánik dočasnej ochrany?

Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku o podnikateľovi pod dočasnou ochranou spolu s informáciou, že dočasná ochrana sa ukončila. Zánikom dočasnej ochrany zanikajú aj jej účinky.

Súd bezodkladne zverejní zánik dočasnej ochrany v prípade, ak:

 • uplynuli tri mesiace od poskytnutia dočasnej ochrany,
 • uplynuli tri mesiace od predĺženia dočasnej ochrany,
 • podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada o jej ukončenie alebo vstúpi do likvidácie,
 • právoplatne rozhodol o zrušení dočasnej ochrany alebo
 • niektorý z veriteľov požiada o ukončenie dočasnej ochrany a pripojí písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov

Ten, koho dočasná ochrana zanikla, nie je oprávnený žiadať o dočasnú ochranu opätovne počas nasledujúcich 48 mesiacov od jej zániku.

Povinnosti po zániku dočasnej ochrany?

Podnikateľ, ktorý bol v dočasnej ochrane a ktorý je právnickou osobou, (je povinný do 30 dní od zániku dočasnej ochrany uložiť do zbierky listín vyhlásenie, že nie je v úpadku; to neplatí ak v tejto lehote podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie, na základe ktorého sa neskôr začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie.

Zrušenie dočasnej ochrany?

 • súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany

Spoločné a prechodné ustanovenia k zákonu?

O poskytnutie dočasnej ochrany možno žiadať do 31. decembra 2022.

Ak bola podnikateľovi poskytnutá dočasná ochrana podľa osobitného predpisu, ktorá trvá k 31. decembru 2020, predlžuje sa do 31. januára 2021, vrátane trvania jej účinkov.Predĺženie dočasnej ochrany podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na podnikateľov, ktorí k 31. decembru 2020 vstúpili do likvidácie alebo sa k 31. decembru 2020 nachádzajú v likvidácii. Podaniu žiadosti podľa tohto zákona nebráni okolnosť, že žiadateľ je podnikateľom pod dočasnou ochranou podľa osobitného predpisu; ak na základe podanej žiadosti súd poskytne dočasnú ochranu podľa tohto zákona, dočasná ochrana podľa osobitného predpisu zaniká.

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER