Vector group of business workers or enterpreneurs wearing protective face masks standing in front of office buildings surrounded by virus cells - coronavirus pandemic influencing business

Dňa 05.11.2020 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené Uznesenie Vlády SR č. 704 z 04.11.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 (ďalej len “predmetné uznesenie”).

Uznesením sa zavádza pre “červené okresy” (Senica, Skalica, Dolný Kubín, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice, Humenné, Medzilaborce, Michalovce, Snina, Sobrance, Vranov nad Topľou, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Gelnica, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Dunajská Streda, Partizánske, Prievidza, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica, Púchov, Trenčín, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina)

zákaz vychádzania od 9. novembra 2020 do 14. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkami uvedenými v predmetnom uznesení napr.:

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“
 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR, vykonaným počas trvania zákazu a i.

Pre “zelené okresy” (t.j. všetky ostatné) platia na základe predmetného uznesenia nasledovné výnimky zo zákazu vychádzania napr.:

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“
 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR, vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia a i.

Dňa 06.11.2020 bola súčasne vo Vestníku Vlády SR čiastka 14/2020 zverejnená VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa v územných obvodoch okresov podieľajúcich a nepodieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ na základe ktorej sa zavádzajú v závislosti od toho či ide o okres podieľajúci alebo nepodieľajúci sa na druhej fáze celoplošného testovania nasledovné pravidlá v rámci režimu vstupu do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa:

Prevádzky

Predmetná vyhláška zavádza v období od 9.novembra 2020 05:00 hod. do 15.novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení nariadiť zákaz vstupu osobám do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok okrem napr. nasledovných výnimiek:

okresy podieľajúce sa na druhej vlne celoplošného testovania

 • osoby, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 07.novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 06. novembra 2020 do 8.novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“
 • osoby, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným v období od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 a i.

okresy nepodieľajúce sa na druhej vlne celoplošného testovania

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“
 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 a i.

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa vyhlášky, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, pričom do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Vyhláška ustanovuje súčasne možnosť predloženia dokladu nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. e), f), h) až m) vyhlášky potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke podľa prílohy vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 V. v. SR. Potvrdenie o výnimke je možné nahradiť čestným vyhlásením osoby o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

Vstup zamestnancov na pracovisko

Predmetná vyhláška zavádza v období od 9. novembra 2020 05:00 hod. do 15.novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom nariadiť zakázať vstup zamestnancom na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa okrem napr. zamestnanca, ktorý:

okresy podieľajúce sa na druhej vlne celoplošného testovania

 • sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 6. novembra 2020 do 8.novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“
 • osoby, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným v období od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 a i.

okresy nepodieľajúce sa na druhej vlne celoplošného testovania

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na testovaní „Spoločná zodpovednosť“
 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vykonaným od 9. novembra 2020 do 15. novembra 2020 a i.

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa podľa vyhlášky, je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť. Vyhláška ustanovuje súčasne možnosť predloženie dokladu nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. d), e), g) až l) vyhlášky potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke podľa prílohy vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 V. v. SR. Potvrdenie o výnimke je možné nahradiť čestným vyhlásením osoby o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa vyhlášky, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek stanovených vyhláškou, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Prevádzkovateľom ako aj zamestnávateľom sa na základe vyhlášky stanovuje povinnosť na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. Uvedenú povinnosť je možné splniť napr. zobrazením znenia vyhlášky s dodatkom “Zákaz vstupu”

Potvrdenia o výnimke vydané podľa prílohy vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 V. v. SR, zostávajú naďalej v platnosti.

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER