We are open sign plate on facade door of shop, store, cafe or restaurant. Signs on the door of   store cafe. Wear a mask and keep safe distance. Reopening after quarantine of coronavirus COVID-19. Vector illustration.

Dňa 30.10.2020 bola vo Vestníku Vlády SR čiastka 12/2020 zverejnená Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len “vyhláška”).

Prevádzky

Predmetná vyhláška zavádza v období od 2.novembra 2020 05:00 hod. do 9.novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení nariadiť zákaz vstupu osobám do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok okrem napr. nasledovných výnimiek:

  • osoby, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1.novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“
  • osoby, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2.novembra 2020 do 9. novembra 2020
  • osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15.októbra 2020
  • vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt).

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa vyhlášky, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, pričom do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Vyhláška ustanovuje súčasne možnosť predloženia dokladu nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. e), g) až l) vyhlášky potvrdením o výnimke vystavenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo resp. poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

Vstup zamestnancov na pracovisko

Predmetná vyhláška zavádza v období od 2. novembra2020 05:00 hod. do 9.novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom nariadiť zakázať vstup zamestnancom na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa okrem napr. zamestnanca, ktorý:

  • sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1.novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“
  • sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným v období od 2.novembra 2020 do 9. novembra 2020
  • prekonal ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, osoby, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 1. augusta 2020 do 15.októbra 2020
  • má v čase celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVID-19 v období od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa podľa vyhlášky, je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť. Vyhláška ustanovuje súčasne možnosť predloženie dokladu nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. d), f) až k) vyhlášky potvrdením o výnimke vystavenej poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo resp. poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.

V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa vyhlášky, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek stanovených vyhláškou, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Prevádzkovateľom ako aj zamestnávateľom sa na základe vyhlášky stanovuje povinnosť na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky. Uvedenú povinnosť je možné splniť napr. zobrazením znenia vyhlášky s dodatkom “Zákaz vstupu”

Pod prevádzkami sa v zmysle vyhlášky rozumejú verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER