Coronavirus Disease Background, Health Care and Safety

Dňa 29.10.2020 bolo v Zbierke zákonov SR zverejnené Uznesenie Vlády SR č. 693 z 28.10.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 (ďalej len “predmetné uznesenie”).

Uznesením sa zavádza zákaz vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkami uvedenými v predmetnom uznesení. Predmetné uznesenie nadväzuje na Uznesenie Vlády SR č. 678 z 22.10.2020, ktorým sa zaviedol na území SR zákaz vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa s výnimkami uvedenými tomto uznesení.

Z hľadiska právneho postavenia zamestnávateľa je potrebné poukázať na § 5 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len “zákon”), ktorý ustanovuje všeobecné zásady prevencie, v rámci ktorých je zamestnávateľ povinný “…uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci…” Zamestnávateľ je teda povinný posudzovať riziko na pracovisku a v prípade potreby, je oprávnený prijať a vykonať v rozsahu všeobecných zásad prevencie vhodné opatrenia na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov.

V zmysle predmetného ustanovenia zákona, je zamestnávateľ povinný od každého zamestnanca počnúc od 02.11.2020 vyžadovať pred nástupom do práce resp. vstupom na pracovisko:

  • potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa predmetného uznesenia alebo
  • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť” (Zoznam odberných miest bude uvedený na webovej stránke www.somzodpovedny.sk)

V prípade, ak zamestnanec nebude disponovať a vedieť hodnoverne preukázať absolvovanie RT-PCR testu vykonaného od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo antigénového testu certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť” alebo potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným počas trvania zákazu podľa predmetného uznesenia, nemôže sa zamestnanec dostaviť na pracovisko a vykonávať prácu a musí dodržať zákaz vychádzania.

Z pohľadu pracovnoprávneho vzťahu, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca (z dôvodov všeobecného záujmu/plnenia občianskych povinností), kedy zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi pracovné voľno bez náhrady mzdy, pokiaľ sa nedohodne so zamestnancom inak. Zamestnávateľ v tom prípade môže teda postupovať aj podľa § 141 ods. 3 Zákonník práce alebo sa môže dohodnúť so zamestnancom na práci z domu tzv. “home office” (resp. ju nariadiť podľa § 250b ods. 2 Zákonníka práce) alebo čerpaní dovolenky (resp. ju nariadiť podľa § 250b ods. 4 Zákonníka Práce).  V prípade, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na pracovnom voľne bez náhrady mzdy (tzv. neplatené voľno), musí zamestnávateľ nahlásiť prerušenie poistenia zamestnanca do sociálnej a zdravotnej poisťovne. V tom prípade, si zamestnanec musí za uvedenú dobu zaplatiť zdravotné poistenie ako samoplatiteľ (v alikvotnej výške).

V nadväznosti na predmetné uznesenie, by mala byť hlavným hygienikom SR vydaná vyhláška, ktorou sa uloží povinnosť relevantným subjektom (zamestnávateľom, prevádzkovateľom atď.) vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaný subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ pri vstupe do ich objektov.

Uznesenie Vlády SR č. 693 z 28.10.2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER