COVID-19 Coronavirus flu patient with high temperature fever concept, doctor holding infrared thermometer to measure body temperature at forehead result in high temperature fever with virus pathogens

Každý prevádzkovateľ na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/6911/2020 zo dňa 28.08.2020 (počnúc 01.09.2020) musí:

  • pri vstupe na pracovisko alebo do priestorov prevádzky od pracovníkov v pracovnoprávnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom pomere (napr. SZČO) požadovať preukázanie splnenia povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky, alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky starším ako 10 dní, vyplývajúcej tejto osobe z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020 v znení neskorších opatrení. Pokiaľ sa táto osoba nie je schopná uvedeným preukázať, je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

Uvedená povinnosť sa teda vzťahuje na zamestnávateľa, ktorý má vedomosť (napr. návratom zamestnanca z dovolenky, pracovnej cesty atď.) o tom, že jeho zamestnanec resp. osoba v inom obdobnom pomere od 01. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpila na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívila niektorú z krajín EÚ/mimo EÚ neuvedenú v prílohe č. 1 k opatreniu ÚVZ č. OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020 resp. ktorá od 01. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpila na územie Slovenskej republiky cez štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinskou republikou.

opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/6911/2020 zo dňa 28.08.2020

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020 totiž musí každá osoba:

  • ktorá od 01. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpi na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívila niektorú z krajín EÚ/mimo EÚ neuvedenú v prílohe č. 1 k predmetnému opatreniu zostať v izolácií v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, alebo v prípade bezpríznakového priebehu izolácie v domácom prostredí dovŕšením jej 10. dňaLaboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredíPo dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov (ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak). Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosť,
  • ktorá od 01. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpi na územie Slovenskej republiky cez štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinskou republikou sa pri prekročení štátnej hranice preukázať príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky registráciou na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Občania tretích krajín (krajín mimo Európskej únie) sú následne povinní počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopní sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky,

Všetky vyššie uvedené osoby, ktoré od 01. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, (a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti). Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa bodu 1 miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.

Výnimky z uvedených povinností podľa predmetného opatrenia sú uvedené v bode 4 a nasl.

opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020

___________________________________________________________

(aktualizácia stav k 18.09.2020)

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7310/2020 zo dňa 17.09.2020 (ktoré nadobúda účinnosť 18. septembra 2020 od 9.00 hod. a ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/6850/2020 z 28.08.2020) sa stanovujú nasledovné povinnosti:

každá osoba, ktorá od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpi na územie Slovenskej republiky, a ktorá počas predchádzajúcich 14 dní navštívila výlučne krajiny Európskej únie, je povinná ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade, že negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 neobdržia a priebeh izolácie v domácom prostredí je bezpríznakový, táto sa končí dňom dovŕšenia jej 10. dňa.

Táto osoba je povinná najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať sa na webe http://korona.gov.sk/ehranica a vedieť sa preukázať potvrdením.

Alternatívne sa pripúšťa k hore uvedeným povinnostiam registrácie a izolácie v domácom prostredí, možnosť po vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.

-každá osoba, ktorá od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpi na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívila krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie, je povinná ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Táto osoba je súčasne povinná sa najneskôr bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webe http://korona.gov.sk/ehranica a vedieť sa preukázať potvrdením.

Vyššie uvedené osoby, sa môžu laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie sú povinné dodržiavať izoláciu v domácom prostredí i osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov (ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak). Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosť.

-Všetky vyššie uvedené osoby, ktoré od 18. septembra 2020 od 9.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky sú povinné, bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámiť túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Výnimky z uvedených povinností podľa predmetného opatrenia sú uvedené v bode 4 a nasl.

Prílohou č. 1 je aktualizovaný zoznam tzv. “menej rizikových krajín.”

opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7310/2020 zo dňa 17.09.2020

Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020 (ktoré nadobúda účinnosť 18. septembra 2020) sa stanovujú pre prevádzkovateľov zariadení (medzi inými) aj tieto povinnosti:

-vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,

-pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice

-na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia

-v priestoroch všetkých prevádzok, pokiaľ to prevádzkové a hygienické podmienky umožňujú, často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním)…

opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/7311/2020 zo dňa 17.09.2020

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER