Businessman hit by hammer

Dňa 12.05.2020 nadobúdajú v rámci novely č. 92/2020 Z.z. zák. č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii ustanovenia týkajúce sa dočasnej ochrany podnikateľov (tzv. moratórium), ktoré majú podnikateľom prevádzkujúcim podnik v obmedzenom časovom rámci slúžiť na riešenie negatívnych následkov ochorenia COVID-19.

Ktorý subjekt je oprávnený podať žiadosť o dočasnú ochranu?
podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky (ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020).
(dočasná ochrana sa nevzťahuje na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov, centrálneho depozitára cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľa platobného systému, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, platobnú inštitúciu a veriteľa s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu).

Príslušnosť súdu na podanie žiadosti?
podľa sídla právnickej osoby/miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany.
Okresný súd Trnava (pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave),
Okresný súd Žilina (pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne),
Okresný súd Banská Bystrica (pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre),
Okresný súd Prešov (pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach).

Aká je forma podania žiadosti?
právnická osoba podáva žiadosť elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, pričom žiadosť musí byť autorizovaná.
fyzická osoba – podnikateľ žiadosť môže podať osobne alebo poštou (pripája sa kópia platného občianskeho preukazu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu).
V prípade podania žiadosti splnomocnencom musí byť k žiadosti pripojené splnomocnenie na podanie žiadosti, ktoré musí byť autorizované žiadateľom alebo podpis žiadateľa na listinnom splnomocnení musí byť úradne osvedčený.

Aké sú povinné všeobecné náležitosti žiadosti?
-označenie súdu (ktorému je žiadosť určená),
-označenie žiadateľa v rozsahu meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie (ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa), názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie (ak ide o právnickú osobu),
-označenie emailovej adresy žiadateľa (ak žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie),
-vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé a že sa žiada o poskytnutie dočasnej ochrany,
-dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.

Aké sú osobitné náležitosti žiadosti?
Žiadateľ je povinný v žiadosti vyhlásiť, že:
je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel dočasnej ochrany podľa § 8 z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku; (ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, za porovnateľné obdobie sa považuje mesiac február 2020),
k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,
vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,
v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje alebo následky takýchto úkonov odstránil,
v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obch. zák.

Poskytnutie dočasnej ochrany (zverejnenie informácie o jej poskytnutí v Obchodnom vestníku)?
Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd podnikateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany, ktoré sa doručuje uložením v spise. Údaje o žiadateľovi spolu s informáciou, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana , súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia poskytnutia dočasnej ochrany podnikateľovi v Obchodnom vestníku.

Právne účinky poskytnutia dočasnej ochrany?
konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje; tento účinok sa uplatňuje rovnako na návrhy veriteľov podané počas dočasnej ochrany. Rovnako sa prerušuje konkurzné konanie, v ktorom nebol vyhlásený konkurz a ktoré začalo na základe návrhu veriteľa, ktorý bol podaný po 12. marci 2020,
podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok; to platí rovnako na osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene,
exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje,
voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku,
proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej (podľa predpisu o konkurznom konaní),
po poskytnutí dočasnej ochrany nemôže druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona a ktorého príčinou boli následky šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19; to neplatí, ak by druhá zmluvná strana bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku (právo druhej zmluvnej strany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou po účinnosti tohto zákona nie je dotknuté),
lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú,
podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb; najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a zdržať sa nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou. (Ak je vyhlásený konkurz na majetok podnikateľa, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana, je právny úkon, ktorý bol urobený v rozpore s týmto ustanovením, neúčinný voči veriteľom; zodpovednosť za škodu a zákonné ručenie tým nie sú dotknuté. Nároky z porušenia týchto povinností uplatňuje správca,
záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami,
úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté podnikateľovi pod dočasnou ochranou spriaznenou osobou (podľa predpisu o konkurznom konaní) bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obch. zák. o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia predpisu o konkurznom konaní o ich uspokojení v poradí ako podriadené. (Na ich zabezpečenie v konkurze sa neprihliada).

Zánik dočasnej ochrany?
a)1. októbra 2020 (pokiaľ nedôjde k predĺženiu tohto obdobia nariadením Vlády SR avšak najneskôr do 31.12.2020),
b)ak o jej ukončenie podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada, alebo
c)predčasné zrušenie – rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany podľa § 19 (z vlastného podnetu súdu alebo na základe kvalifikovaného podnetu ktorý môže podať každý).

Žiadosť o ukončenie dočasnej ochrany musí byť podaná rovnakým spôsobom ako žiadosť o jej poskytnutie. Formulár žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na svojom webovom sídle.

V prípade zániku dočasnej ochrany podľa písm. b/ alebo c/,súd bezodkladne zverejní údaje o podnikateľovi pod dočasnou ochranou spolu s informáciou, že dočasná ochrana zanikla v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia informácie podľa predchádzajúcej vety v Obchodnom vestníku.

V prípade zániku dočasnej ochrany podľa písm. b/ alebo c/ žiadateľ nie je oprávnený znovu žiadať o poskytnutie dočasnej ochrany.

Rozhodovanie o zrušení dočasnej ochrany podľa § 19 (tzv. predčasné zrušenie)
Súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany v prípade, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Kvalifikovaný podnet môže podať každý, pričom musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o skutočnostiach podľa § 19 ods. 1. Uznesenie o začatí konania súd doručí podnikateľovi pod dočasnou ochranou a oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu. V uznesení o začatí konania vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby najneskôr do piatich pracovných dní doručil súdu písomné vyjadrenie k dôvodom začatia konania, osvedčil skutočnosti podľa § 19 ods. 1 a predložil súdu v rozsahu podľa predpisu o konkurznom konaní i.zoznam svojho majetku k 12. marcu 2020, ii.zoznam svojich záväzkov k 12. marcu 2020 a iii.zoznam svojich spriaznených osôb k 12. marcu 2020.

Účastníkom konania je podnikateľ pod dočasnou ochranou. Oznamovateľ kvalifikovaného podnetu nie je účastníkom konania, má však v konaní právo nazerať do súdneho spisu, predkladať listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti ním tvrdené, navrhovať dôkazy a byť upovedomený o predložení vyjadrení a dôkazoch podnikateľa pod dočasnou ochranou.

Súd o zrušení dočasnej ochrany rozhodne bez nariadenia pojednávania.

Spoločné ustanovenia, aplikácia CMP, CSP, SSP?
Na konanie o poskytnutí dočasnej ochrany sa nepoužijú ustanovenia Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku.
Na konanie o zrušení dočasnej ochrany sa primerane použijú ustanovenia Civilného mimosporového poriadku; ustanovenia čl. 6, § 35 a 36 Civilného mimosporového poriadku sa nepoužijú.
Proti rozhodnutiu súdu je prípustný opravný prostriedok, len ak tak ustanovuje zákon.

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER