Dňa 25.04.2020 boli v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené viaceré právne predpisy medzi inými:

Novela č. 96/2020 Z.z. zák. č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (účinná 25.04.2020) ktorá prináša napr.
prerušenie daňovej kontroly
na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie
prerušenie daňového konania
na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie
preddavky na daň z motorových vozidiel
splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020 daňovník nie je povinný platiť. Daňovník, ktorý nezaplatí preddavky, vyrovná daň z motorových vozidiel v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
preddavky na daň z príjmov
za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov a splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka. Neplatenie preddavkov uplatňuje daňovník predložením vyhlásenia o tom, že spĺňa uvedené podmienky príslušnému správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. Takýto spôsob platenia preddavkov na daň z príjmov sa prvýkrát uplatní na preddavky na daň z príjmov splatné v mesiaci máj 2020
odpočet daňovej straty
neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 môže najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 eur odpočítať od základu dane z príjmov daňovník, ktorý je právnickou osobou, alebo odpočítať od základu dane z príjmov (čiastkového základu dane z príjmov) z príjmov daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. Odpočet daňovej straty môže daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31. októbra 2019. Daňová strata sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu

celé znenie novely je dostupné tu

Novela č. 95/2020 Z.z. zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (účinná 25.04.2020) ktorá prináša napr.
poistné za mesiac apríl 2020
zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba nie sú povinní zaplatiť poistné za apríl 2020, ak v apríli 2020 mali uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní. Uzatvorenie prevádzky sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré sa predkladá Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý táto osoba nie je povinná zaplatiť poistné.
poznámka: odpustenie odvodov za zamestnávateľa sa týka len odvodov, ktoré platí zamestnávateľ za seba. Zamestnávateľ je bez ohľadu na to či mal v apríli uzatvorenú prevádzku povinný zaplatiť odvody na sociálne poistenie za zamestnancov. Odvody na zdravotné poistenie za apríl sa musia zaplatiť.

celé znenie novely je dostupné tu

Novela č. 92/2020 Z.z. zák. č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii (účinná 25.04.2020) ktorá prináša napr.
žiadosť povinného o odklad exekúcie
súdny exekútor na žiadosť povinného, ktorý je fyzickou osobou, vydá bezodkladne upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré bezodkladne doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou (účinnosť 12.05.2020). Žiadosť musí obsahovať vyhlásenie povinného, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli jeho príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti musí byť pripojené vyhlásenie o majetku. Odklad exekúcie trvá šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1. decembra 2020. Počas odkladu exekúcie nie je dotknuté oprávnenie exekútora vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony boli uskutočnené pred vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, ich účinky zostávajú zachované.
nájom nehnuteľností – nemožnosť ukončenia nájmu pre omeškanie nájomcu (osobitný dôvod)
prenajímateľ nemôže do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti, vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru, pre omeškanie nájomcu s platením nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom splatného v období od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020, ak omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

celé znenie novely je dostupné tu

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER