Vector concept for general data protection regulation in EU law on data privacy

Európsky výbor na ochranu osobných údajov zverejnil v súvislosti s pandémiou COVID-19 stanovisko k spracovaniu niektorých kategórii osobných údajov…

„GDPR ustanovuje právne dôvody, ktoré zamestnávateľom a príslušným orgánom verejného zdravotníctva umožňujú spracúvať osobné údaje v súvislosti s epidémiami bez toho, aby bolo potrebné získať súhlas dotknutej osoby. Platí to napríklad vtedy, keď je spracúvanie osobných údajov potrebné pre zamestnávateľov z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia alebo na ochranu životne dôležitých záujmov (články 6 a 9 GDPR) alebo na splnenie inej právnej povinnosti.“

“Na spracovanie údajov elektronickej komunikácie, ako sú napríklad údaje o mobilnej polohe, sa uplatňujú ďalšie pravidlá. Vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa vykonáva ePrivacy smernica, ustanovujú zásadu, že prevádzkovateľ môže údaje o polohe používať iba vtedy, ak sú anonymné alebo so súhlasom jednotlivcov…Ak nie je možné spracovať iba anonymné údaje, čl. 15 ePrivacy smernice umožňuje členským štátom zaviesť legislatívne opatrenia zamerané na národnú a verejnú bezpečnosť. Táto mimoriadna právna úprava je možná pod podmienkou, že v demokratickej spoločnosti predstavuje nevyhnutné, potrebné a primerané opatrenie v rámci demokratickej spoločnosti.”

Statement by the EDPB Chair on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER