Väčšina konateľov s.r.o. sa v týchto pohnutých dňoch zamýšľa nad tým, akým spôsobom vykompenzovať prepad v očakávaných príjmoch spôsobený pandémiou COVID-19 v súvislosti so zabezpečením najmä prevádzkového financovania. Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzeným, zahŕňa v našom právnom poriadku úpravu možno často „opomenutého“ tzv. rezervného fondu.

Účel, použitie
Rezervný fond v súlade s § 67 ods. 1 Obch. zák. slúži v rozsahu v ktorom sa povinne podľa zákona vytvára, iba na krytie strát spoločnosti t.j. v uvedenom rozsahu jeho použitia, predstavuje určité disponibilné prostriedky spoločnosti, ktoré sú viazané ich použitím na úhradu straty. O použití rezervného fondu rozhoduje konateľ/-ia (pokiaľ nie je v spoločenskej zmluve upravené inak).

Tvorba, výška
V s.r.o. sa rezervný fond môže (pokiaľ sa tak zakladatelia dohodnú) vytvoriť už pri vzniku spoločnosti (vo forme príplatkov zakladateľov nad rámec rozsahu ich vkladov). Povinne sa vytvára za trvania spoločnosti a to vtedy, keď spoločnosť prvýkrát dosiahne zisk a to z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5% z čistého zisku, nie však viac ako 10% základného imania.
Rezervný fond sa musí každoročne dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve, najmenej však vo výške 5% z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve, najmenej však do výšky 10% základného imania.

Dohoda spoločníkov na výške rezervného fondu (nad jeho minimálnu výšku podľa zákona), môže poskytnúť spoločnosti určitú poistku v súvislosti so zabezpečením prevádzkového financovania v nepriaznivej, ale najmä nepredvídateľnej situácii, pričom v rozsahu nad rámec jeho minimálnej výšky podľa zákona, prostriedky tohto fondu nie sú viazané iba krytím strát spoločnosti.

Záverom je potrebné zhrnúť, že je na uvážení, či by dohoda spoločníkov na výške rezervného fondu nad jeho minimálnu výšku podľa zákona, nebola vhodnou alternatívou k zabezpečeniu prevádzkového financovania na krátkodobé „preklenutie“ nepriaznivej situácie a to možno práve takej, ako je tá súčasná.

Upozorniť je potrebné aj na tú skutočnosť, že porušenie povinnosti vytvoriť alebo doplniť rezervný fond (v rozsahu jeho povinne vytváranej časti podľa zákona), je súčasne dôvod na zrušenie spoločnosti súdom ex offo podľa § 68b ods. 1 písm. d/ Obch. zák.

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER