Vaccination healthcare concept. Vector flat people illustration. Parents with child protected from virus isolated on white. Design element for medicine banner, poster, background, web, infographic.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky vyhlásenou Vládou SR na základe uznesenia č. 111 zo dňa 11.03.2020 a pandémie COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom WHO-Svetovej zdravotníckej organizácie, vzniká prirodzene otázka na strane rodičov maloletého dieťaťa, ktoré je zverené do striedavej osobnej starostlivosti (na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu podotýkam) akým spôsobom vykonávať osobnú striedavú starostlivosť v čase mimoriadnej situácie.

Je teda potrebné zhrnúť, že striedavá osobná starostlivosť (na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu), musí byť splnená aj v čase mimoriadnej situácie, avšak s dôrazom na zabezpečenie zdravia maloletého dieťaťa pri jej realizácii zo strany oboch rodičov.

Pokiaľ by zo strany jedného z rodičov maloletého dieťaťa nebola plnená striedavá osobná starostlivosť (na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia súdu), je potrebné sa v tom prípade obrátiť sa na všeobecný súd podaním návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia.

Vyššie uvedené závery, by nemuseli platiť napr. v čase vyhlásenia núdzového stavu Vládou SR podľa ústavného zák. č. 227/2002 Z.z., za predpokladu, že by v rámci prijatých opatrení mohla byť obmedzená aj sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania resp. vstupu na postihnutom alebo bezprostredne ohrozenom území…k čomu pevne veríme na území Slovenskej republiky nikdy nedôjde.

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER