V súvislosti s novelou č. 52/2018 Z.z. zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti sa mení aj zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, pričom sa s účinnosťou od 01.11.2018 pri právnických osobách do obchodného registra zapisujú jej koneční užívatelia výhod (ďalej len “KÚV”). Táto povinnosť sa nevzťahuje na právnické osoby zapísané v registri partnerov verejného sektora.

Podľa § 2 ods. 3 zákona o obchodnom registri, sa do obchodného registra pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Zápis konečného užívateľa výhod v obchodnom registri, nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa zák. č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

Definícia KÚV:

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä:

  1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

Ak žiadna fyzická osoba podľa vyššie uvedeného nespĺňa uvedené kritériá, za konečného užívateľa výhod sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Splnenie povinnosti zápisu KÚV podľa vyššie uvedeného, je potrebné vykonať najneskôr do 31.12.2019.

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER