Novela č. 52/2018 Z.z. (účinná od 15.03.2018) zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Novelou č. 52/2018 Z.z. zák. č. 297/2008 Z.z. (ďalej len “zákon”) sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len „IV. AML Smernica“) súčasne sa implementuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2015/847 zo dňa 20. mája 2015 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006.

§ 5 ods. 1 zákona upravuje kedy je napr. právnická osoba povinnou osobou (z dôvodu disponovania oprávnenia napr.):
• vykonávať zmenárenskú činnosť,
• sprostredkovať predaj, prenájom a kúpu nehnuteľností,
• vykonávať činnosť organizačného a ekonomického poradcu,
• viesť účtovníctvo (voľná živnosť podľa zák. č. 455/2001 Z.z. o živnostenskom podnikaní) ako aj vtedy,
• keď vykoná obchod v hotovosti v hodnote najmenej 10 000 eur (bez ohľadu na to, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené).

POVINNÁ OSOBA A POŽIADAVKA VYKONANIA STAROSTLIVOSTI VO VZŤAHU K JEJ KLIENTOVI (ZÁKLADNEJ, ZJEDNODUŠENEJ A ZVÝŠENEJ)
(CUSTOMER DUE DILIGENCE/ENHANCED CUSTOMER DUE DILIGENCE)

Zákon pod klientom rozumie osobu, ktorá:
• je zmluvnou stranou záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou povinnej osoby,
• sa zúčastňuje na konaní, na základe ktorého sa má stať zmluvnou stranou záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou povinnej osoby,
• zastupuje pri konaní s povinnou osobou zmluvnú stranu záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou povinnej osoby, alebo
• je na základe iných skutočností oprávnená na nakladanie s predmetom záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou povinnej osoby.

Posúdenie rizík
Povinná osoba určí rozsah starostlivosti vo vzťahu ku klientovi primerane s ohľadom na riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Povinná osoba je pri posudzovaní rizika legalizácie alebo financovania terorizmu povinná vyhodnotiť a zohľadniť rizikové faktory uvedené v hodnotení rizík podľa § 20a ods. 1 zákona. Povinná osoba je povinná pri kontrole preukázať, že rozsah starostlivosti, ktorú vykonala vo vzťahu ku klientovi, je primeraný v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu.

⇒Základná starostlivosť je obligatórna a zahŕňa (čo do jej rozsahu):
• identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie ,
• identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta,
• získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu,
• zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou,
• zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku pri obchode alebo obchodnom vzťahu (v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu),
• zistenie, či klient koná vo vlastnom mene ,
• vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu…
Základná starostlivosť sa vykonáva:
• pri uzatváraní obchodného vzťahu,
• pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15 000 eur a pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hotovosti najmenej 10 000 eur, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené,
• ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu bez ohľadu na hodnotu obchodu,
• pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti predtým získaných údajov potrebných na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi…
Identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie je spoločnosť povinná vykonať aj pri vykonávaní obchodu, ktorého hodnota dosiahne najmenej 1 000 eur, ak nejde o prípady uvedené v predošlom odseku…

⇒Zjednodušená starostlivosť sa môže vykonať vtedy, ak je:
• klientom banka alebo finančná inštitúcia, ktorá pôsobí na území členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
• klientom banka alebo finančná inštitúcia, ktorá pôsobí na území tretieho štátu, ktorý jej ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným zákonom a s ohľadom na plnenie týchto povinností je nad ňou vykonávaný dohľad,
• klientom právnická osoba, ktorej cenné papiere sú obchodovateľné na regulovanom trhu členského štátu, alebo spoločnosť, ktorá pôsobí na území tretieho štátu, ktorý jej ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné povinnostiam ustanoveným zákonom a podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií rovnocenným požiadavkám podľa zák. č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch,
• v rozsahu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, ak spoločný účet spravuje notár alebo advokát, ktorý pôsobí v členskom štáte alebo v treťom štáte, ktorý ukladá povinnosti v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné s povinnosťami ustanovenými zákonom, a ak údaje o identifikácii konečného užívateľa výhod sú dostupné na vyžiadanie povinnej osobe, ktorá tento účet vedie,
• klientom je subjekt verejnej správy,
• klientom je orgán verejnej moci, a ak mu boli zverené verejné funkcie podľa Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, jeho identifikačné údaje sú verejne dostupné, transparentné a nie sú pochybnosti o ich správnosti, jeho činnosť je transparentná, jeho účtovníctvo poskytuje verný a pravdivý obraz o predmete účtovníctva a o jeho finančnej situácii a sa zodpovedá orgánu Európskej únie, alebo orgánu členského štátu, alebo existujú iné vhodné postupy, ktoré zabezpečia kontrolu jeho činnosti…
Zjednodušenú starostlivosť môže povinná osoba vo vzťahu ku klientovi vykonať aj pri druhu obchodu, ktorý predstavujú nízke riziko legalizácie alebo financovania terorizmu na základe posúdenia rizík podľa § 10 ods. 4 zákona a spĺňa nasledovné podmienky:
• zmluva o poskytnutí druhu obchodu má písomnú formu,
• platby v rámci druhu obchodu sa uskutočňujú výhradne prostredníctvom účtu vedeného na meno klienta v banke členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý vykonáva opatrenia v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie a financovania terorizmu rovnocenné s opatreniami ustanovenými zákonom,
• druh obchodu, ani platby v rámci druhu obchodu nie sú anonymné a ich povaha umožňuje zistenie neobvyklej obchodnej operácie,
• druh obchodu má určenú maximálnu hranicu hodnoty 15 000 eur,
• výnos z obchodu nemožno realizovať v prospech tretej strany okrem prípadov smrti, invalidity, dožitia sa vopred určeného veku alebo inej podobnej udalosti,
• ak ide o druhy obchodu, ktoré umožňujú investovanie do finančných aktív alebo pohľadávok vrátane poistenia alebo iného druhu podmienených pohľadávok, je možné výnosy realizovať len v dlhodobej časovej lehote, druh obchodu nemôže byť použitý ako zábezpeka, druh obchodu neumožňuje zrýchlené platby a nie je možné odstúpenie ani predčasné ukončenie zmluvného vzťahu.
Povinná osoba pri vykonávaní zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (čo do jej rozsahu) je povinná vykonať identifikáciu klienta a overiť, či podľa informácií o klientovi alebo obchode, ktoré má povinná osoba k dispozícii, nie je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, a či ide o zjednodušenú starostlivosť. Ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, a pri pochybnostiach, či ide o zjednodušenú starostlivosť, povinná osoba je povinná vykonať základnú starostlivosť.

⇒Zvýšená starostlivosť sa obligatórne vykoná vtedy, ak na základe posúdenia rizík podľa § 10 ods. 4 zákona predstavuje niektorý z klientov, niektorý z druhov obchodu alebo niektorý konkrétny obchod vyššie riziko legalizácie alebo financovania terorizmu, ako aj vždy pri cezhraničnom korešpondenčnom vzťahu banky a finančnej inštitúcie s partnerskou inštitúciou z tretieho štátu, pri obchode alebo obchodnom vzťahu s politicky exponovanou osobou alebo s osobou usadenou v krajine, ktorú Európska komisia určila za vysokorizikovú.
Pri zvýšenej starostlivosti (čo do jej rozsahu) povinná osoba vykoná okrem základnej starostlivosti aj ďalšie opatrenia v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu, pričom zvýšenú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi vykoná najmenej v rozsahu podľa § 12 ods. 2 zákona.
Pri obchodnom vzťahu s politicky exponovanou osobou povinná osoba bude povinná vykonávať opatrenia zvýšenej starostlivosti po dobu výkonu významnej verejnej funkcie a najmenej 12 mesiacov od skončenia tejto funkcie, najneskôr však dovtedy, kým povinná osoba na základe hodnotenia rizík u tohto klienta nevylúči riziko vzťahujúce sa k politicky exponovanej osobe.
Výnimky vo vzťahu ku vykonaniu starostlivosti ku klientovi sú upravené v čl. 11a zákona…

POSTUP PRI ZISTENÍ NEOBVYKLEJ OBCHODNEJ OPERÁCIE, OSTATNÉ POVINNOSTI POVINNÝCH OSÔB

Vo vzťahu ku neobvyklým obchodným operáciám je povinná osoba povinná venovať osobitnú pozornosť:
• všetkým zložitým, nezvyčajne veľkým obchodom a všetkým obchodom s nezvyčajnou povahou, ktoré nemajú zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel, pričom povinná osoba je povinná v čo najväčšej možnej miere preskúmať účel týchto obchodov,
• každému riziku legalizácie alebo financovania terorizmu, ktoré môže vzniknúť z druhu obchodu, konkrétneho obchodu alebo nových technologických postupov pri vykonávaní obchodov, ktoré môžu podporovať anonymitu, a je povinná prijať náležité opatrenia, ak je to potrebné na zabránenie ich použitia na účely legalizácie a financovania terorizmu.
O uvedených obchodoch je povinná urobiť písomný záznam, ktorý je povinná mať k dispozícii pri kontrole, písomný záznam musí obsahovať informácie odôvodňujúce výsledok posudzovania obchodu.
Odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu, ukončiť obchodný vzťah alebo odmietnuť vykonanie konkrétneho obchodu, je povinná osoba vtedy, ak:
• povinná osoba nemôže vykonať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v rozsahu podľa § 10 ods. 1 písm. a) až e) zákona, alebo
• klient odmietne preukázať, v mene koho koná.
Povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu:
• do ohlásenia neobvyklej obchodnej operácie finančnej spravodajskej jednotke.
• ak hrozí nebezpečie, že jej vykonaním môže byť zmarené alebo podstatne sťažené zaistenie príjmu z trestnej činnosti alebo prostriedkov určených na financovanie terorizmu, alebo ak ju o to finančná spravodajská jednotka písomne požiada, do prijatia oznámenia od finančnej spravodajskej jednotky, aby neobvyklú obchodnú operáciu vykonala, najviac však 120 hodín; po uplynutí tejto lehoty povinná osoba je povinná zdržať neobvyklú obchodnú operáciu na základe oznámenia finančnej spravodajskej jednotky, že vec odovzdala orgánom činným v trestnom konaní, najviac však na ďalších 72 hodín. Do doby zdržania neobvyklej obchodnej operácie sa nepočíta sobota a deň pracovného pokoja. O zdržaní neobvyklej obchodnej operácie povinná osoba ihneď informuje finančnú spravodajskú jednotku.
Povinná osoba nezdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak
• ju nemožno z prevádzkových alebo technických príčin zdržať; o tejto skutočnosti povinná osoba ihneď informuje finančnú spravodajskú jednotku, alebo
• by zdržanie mohlo podľa predchádzajúceho upozornenia finančnej spravodajskej jednotky zmariť spracovanie neobvyklej obchodnej operácie.
Povinná osoba je povinná ohlásiť v súlade so § 17 zákona finančnej spravodajskej jednotke neobvyklú obchodnú operáciu alebo pokus o jej vykonanie bez zbytočného odkladu. Povinná osoba bez zbytočného odkladu ohlási finančnej spravodajskej jednotke aj odmietnutie vykonania požadovanej neobvyklej obchodnej operácie. Ohlasovacia povinnosť je splnená podaním hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii.
Povinná osoba, zamestnanec povinnej osoby, ako aj osoba, ktorá pre povinnú osobu koná na základe iného zmluvného vzťahu, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o ohlásení neobvyklej obchodnej operácie a o opatreniach vykonávaných finančnou spravodajskou jednotkou vo vzťahu k tretím osobám vrátane osôb, ktorých sa tieto informácie týkajú. Povinnosť mlčanlivosti uvedených osôb trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu.

Ochrana osobných údajov
Na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie je povinná osoba aj bez súhlasu dotknutých osôb oprávnená zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2 zákona; pritom je oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2 zákona. Tieto údaje je povinná uchovávať počas piatich rokov od i.skončenia zmluvného vzťahu s klientom, ii. od vykonania obchodu (všetky údaje a písomné doklady o ňom). Dlhšie ako 5 rokov tieto údaje povinná osoba uchováva len na žiadosť finančnej spravodajskej jednotky.
Pri uzatváraní obchodného vzťahu alebo pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu je povinná osoba povinná upozorniť klienta na povinnosti povinnej osoby spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
Z pohľadu GDPR, zák. č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov sa jedná o osobitnú spracovateľskú operáciu spoločnosti ako prevádzkovateľa:
plnenie povinností v rámci predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c/ GDPR, zákona podľa a v súlade so zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Program vlastnej činnosti
Povinná osoba je povinná písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti s ohľadom na vlastnú organizačnú štruktúru a predmet činnosti. Program schvaľuje štatutárny orgán povinnej osoby. Obligatórne náležitosti programu sú vymenované v § 20 ods. 2 zákona.
Povinná osoba je povinná zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov, ktorá je zameraná na oboznámenie sa s programom, najmenej raz za kalendárny rok a vždy pred zaradením zamestnanca na prácu, pri ktorej bude plniť úlohy podľa zákona.
Poznámka: program vlastnej činnosti povinnej osoby podľa § 20 v znení účinnom od 15. marca 2018 povinné osoby vypracujú do 15. mája 2018

Hodnotenie rizík
Povinná osoba v rámci vykonávania činností podľa tohto zákona je povinná identifikovať, posudzovať, vyhodnocovať a aktualizovať riziká legalizácie a financovania terorizmu podľa druhu obchodov a obchodných vzťahov, pri zohľadnení vlastných rizikových faktorov a rizikových faktorov . Rizikové faktory je povinná osoba povinná určiť najmä podľa typu klienta, účelu, pravidelnosti a dĺžky trvania obchodného vzťahu alebo príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu, typu produktu, hodnoty a spôsobu uskutočnenia obchodu a rizikovosti krajiny alebo zemepisnej oblasti, ku ktorej sa obchodné vzťahy alebo obchody vzťahujú.
Hodnotenie rizík musí obsahovať určenie spôsobov a druhov opatrení, na základe ktorých povinná osoba pri svojej činnosti riadi a zmierňuje riziká, vykonáva vnútornú kontrolu a preveruje zamestnancov. Hodnotenie rizík musí byť primerané povahe a veľkosti povinnej osoby a musí zohľadňovať výsledky národného hodnotenia rizík podľa § 26a zákona.

Povinná osoba a jej povinnosti vo vzťahu k jej dcérskym spoločnostiam v tretích krajinách
Povinná osoba je povinná vo svojich pobočkách a dcérskych spoločnostiach, v ktorých má väčšinový podiel a ktoré sa nachádzajú na území tretieho štátu….
• uplatňovať skupinové stratégie a postupy zamerané proti legalizácii a financovaniu terorizmu vrátane postupov pre výmenu informácií v rámci skupiny a ochrany osobných údajov v rozsahu, ktorý právo tretieho štátu umožňuje,
• vykonávať opatrenia rovnocenné vykonávaniu starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa § 10 (základná), § 11 (zjednodušená) a 12 (zvýšená) a uchovávaniu osobných údajov v súlade s požiadavkami práva Európskej únie.

Ak právne predpisy tretieho štátu nedovoľujú vykonávanie takýchto opatrení, povinná osoba je povinná o tom informovať finančnú spravodajskú jednotku a prijať dodatočné opatrenia, aby sa zabránilo legalizácii alebo financovaniu terorizmu.

Uchovávanie údajov konečný užívateľ výhod
Spoločnosť je povinná identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona, údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 zákona a údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod len, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora….(údaje o konečnom užívateľovi sa uchovávajú po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia).

Novelou č. 52/2018 Z.z. zák. č. 297/2008 Z.z. sa mení aj zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a to s účinnosťou od 01.11.2018 právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, je povinná zapísať do obchodného registra aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. Zápis podľa prvej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu.
Podľa prechodných a záverečných ustanovení si právnická osoba bude môcť splniť uvedenú povinnosť počnúc dňom 01.11.2018, pričom najneskôr je povinná si uvedenú povinnosť splniť do 31.12.2019.

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER