Novela zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Od 01.01.2015 je každý zamestnávateľ povinný mať zriadenú pracovnú zdravotnú službu a to pre všetky kategórie zamestnancov t.j. I., II., III., IV. kategórie. Podľa zákonného vymedzenia pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi „odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, ktorý tvorí dohľad nad pracovnými podmienkami a posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.“
K náplni pracovnej zdravotnej služby patrí:
a/hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
b/zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,
c/ hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
d/ vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
e/ vypracovanie návrhov na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
f/ podporovanie prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
g/ poskytovanie primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom pri
1. plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
2. ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
3. ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,
h/ zúčastňovanie sa na
1. vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
2. činnostiach spojených so zaraďovaním zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu,
3. rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou,
4. organizovaní systému prvej pomoci, ak ide o ohrozenie života alebo zdravia zamestnancov,
5. organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci alebo vzdeláva vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci podľa osobitného predpisu,
6. zabezpečovaní rekondičného pobytu
i/ spolupráca pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii,
j/ vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôsobilosti na prácu.
Zamestnávateľ má pri voľbe spôsobu zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby nasledovné dve varianty jej zabezpečenia:
1.vlastnými zamestnancami
-v prípade ak, zamestnávateľ zabezpečuje vykonávanie pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami, je povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do I. kategórie alebo II. kategórie:
lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore uvedenom v § 30a ods. 4 písm. b), verejného zdravotníka, bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika,
pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do I. kategórie až II. kategórie:
minimálny tím pracovnej zdravotnej služby, ktorý tvorí lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci a verejný zdravotník.
2.zmluvne zabezpečiť vykonávanie pracovnej zdravotnej služby dodávateľským spôsobom so jedným zo subjektov vymedzených v § 30a ods. 4 zákona.
Pri rizikových prácach je každý zamestnávateľ povinný vypracovať v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a predložiť každoročne k 31. decembru príslušnému orgánu verejného zdravotníctva informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce, počet zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci.
Orgánom výkonu kontroly na úseku pracovnej zdravotnej služby je regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. k/ zákona, ktorý v prípade porušenia povinnosti zamestnávateľa i. zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu jedným z vyššie uvedených spôsobov, ii. nevypracovania informácie o výsledku hodnotenia zdravotných rizík pri rizikových prácach alebo iii. neoznámenia príslušnému orgánu verejného zdravotníctva vykonávania pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov vlastnými zamestnancami, môže zamestnávateľovi uložiť v správnom konaní pokutu vo výške od 150 do 20.000 EUR.

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER