Novela zákona. č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník účinná od 01.06.2014

Dňa 01.06.2014 nadobúda účinnosť novela zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, ktorá prináša viacero zásadných zmien týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní peňažných prostriedkov na ktoré sa v tomto príspevku primárne zameriavame, súčasne novela mení aj daľšie právne predpisy na zmeny ktorých stručne poukazujeme. Medzi najdôležitejšie zmeny ktoré prináša patrí:

-§ 39a zavádza definíciu civilnoprávnej úžery pri splnení zákonných predpokladov ktorej, je zmluva absolútne neplatná. Jej definícia nadväzuje na rozhodnutia všeobecných súdov SR, ktoré doposiaľ civilnoprávnu úžeru označovali za absolútne neplatný právny úkon pre rozpor s dobrými mravmi podľa § 39 OZ.

“Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.”

-§ 53 ods. 6 zavádza najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať, ktorá je stanovená vykonávacím predpisom Vlády SR. Odplata bude zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov spotrebiteľovi. Maximálny limit odplaty sa teda vzťahuje na všetky druhy a typy pôžičiek, úverov a iných foriem požičiavanie peňažných prostriedkov spotrebiteľom.

-§ 53c sa dopĺňa o precizovanie veľkosti písma ktorého výška musí byť najmenej 1,9mm v spotrebiteľských zmluvách, všeobecných obchodných podmienkach a všetkých súvisiacich zmluvných dokumentoch ku hlavnej zmluve, pod hrozbou neplatnosti zmluvy.

-§ 53d zavádza daľší dôvod absolútnej neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy v prípade, ak jej uzavretie bolo dosiahnuté za použitia nekalej obchodnej praktiky a zmluva obsahuje viaceré neprijateľné podmienky,ktorých znenie súd uvedie vo výroku rozhodnutia podľa § 153 ods. 4 O.s.p.

Podľa prechodných a záverečných ustanovení sa nová právna úprava vzťahuje aj na právne vzťahy vzniknuté pred 01.06.2014, pričom vznik týchto vzťahov ako aj nároky z neho plynúce sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 01.06.2014.

novela mení aj zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

-zavádza sa osobitná civilnoprávna sankcia za oneskorené vyvolanie exekúcie pri peňažnej pohľadávke veriteľa podľa ktorej, ak veriteľ podá návrh na vykonanie exekúcie o viac ako tri roky od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu nemožno exekúciu vykonať na vymoženie príslušenstva pohľadávky priznanej exekučným titulom. To neplatí, ak sa veriteľ s dlžníkom dohodne na postupnom splnení pohľadávky priznanej exekučným titulom v priebehu troch rokov od nadobudnutia vykonateľnosti exekučného titulu.

obmedzuje sa spôsob vykonania exekúcie pri peňažnej pohľadávke bez príslušenstva neprevyšujúcej 2.000 EUR tzv. „drobná exekúcia,“ ktorú „nemožno vykonať predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, pričom právo zriadiť exekučné záložné právo na nehnuteľnosť tým nie je dotknuté. Za drobnú exekúciu sa zároveň nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom.Exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má povinný prihlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt možno vykonať výnimočne na základe schválenia súdu, ak sú voči povinnému vedené viaceré exekúcie, v ktorých sa vymáhajú pohľadávky prevyšujúce v súhrne 2.000 euro a exekútor preukáže, že peňažná pohľadávka nemôže byť vymožená iným spôsobom. Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti podľa prvej vety môže podať exekútor, ktorý ako prvý v poradí na nehnuteľnosti zriadil exekučné záložné právo a na základe jeho písomného súhlasu aj exekútor, ktorého exekučné záložné právo bolo zriadené neskôr.„

-zavádza sa povinnosť exekútora „určiť spôsob vykonania exekúcie tak, aby bol primeraný vymáhanej povinnosti a aby hodnota zabezpečeného majetku povinného zodpovedala hodnote vymáhanej povinnosti.V prípade zjavného nepomeru vymáhanej povinnosti a hodnoty zabezpečeného majetku povinného je exekútor, po preukázaní dostatočného zabezpečenia vymáhanej povinnosti majetkom zo strany povinného a na jeho žiadosť, povinný odblokovať zabezpečený majetok v prevyšujúcej časti.“

-zavádza sa obmedzenie trov exekúcie pri drobných exekúciách podľa výšky pohľadávky a jej príslušenstva.

podľa novej právnej úpravy sa mení výška nároku oprávneného na trovy právneho zastúpenia v exekučnom konaní podľa ktorého do doručenia upovedomenia o začatí exekúcie má oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní najviac vo výške odmeny za dva úkony právnej služby podľa osobitného predpisu a ak ide o drobné exekúcie má oprávnený nárok na náhradu trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní najviac vo výške ich jednej polovice.

novela mení aj zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

-podľa novej právnej úpravy nie je možné dražiť nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečenej záložným právom ku dňu oznámenia o začatí výkonu záložného práva neprevyšuje 2.000 eur.

-podľa novej právnej úpravy je vlastník predmetu dražby oprávnený do desiatich pracovných dní od doručenia znaleckého posudku vzniesť u dražobníka námietky proti ohodnoteniu predmetu dražby a prípadne žiadať vyhotoviť znalecký posudok iným znalcom. Po vznesenej námietky vlastníka predmetu dražby je dražobník povinný sa so vznesenými námietkami písomne vysporiadať a najneskôr päť pracovných dní pred konaním dražby zaslať vlastníkovi predmetu dražby písomnú odpoveď. V prípade ak vlastník predmetu dražby žiada vyhotoviť nový znalecký posudok, zabezpečí dražobník znalecký posudok bezodkladne do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti od iného znalca.

Novela zároveň mení aj zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

© 2019 Brázdil & Brázdilová - advokátska kancelária
Website created by Big&BIGGER